Funkčné obdobie 2011 - 2016

Ing. Oliver Paradeiser

miestny kontrolór

 

Na 33. zasadnutí  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 5. volebnom období, konaného 02.10.2010 prijalo uznesenie č. 168/2010, ktorým  „zvolilo Ing. Olivera Paradeisera za miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na funkčné obdobie 6 rokov počínajúc dňom 01.01.2011    21 hlasmi v 1. kole voľby uskutočnenej dňa 02.11.2010“. 

 

  • Plány kontrolnej činnosti   link
  • Správy o kontrolnej činnosti   link
  • Stanoviská miestneho kontrolóra   link
  • Správy o plnení uznesení miestnej rady   link
  • Správy o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva   link
  • Správy o kontrole vybavovania sťažností a petícií   link
  • Správy o výsledkoch kontrol   link