Funkčné obdobie 2017 -

Ing. Oliver Paradeiser

miestny kontrolór

 

Na 22. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 7. volebnom období, konaného 06.12.2016 prijalo uznesenie č. 161/2016, ktorým v časti  „C. zvolilo na základe výsledkov tajného hlasovania v 2. kole voľby počtom 14 hlasov do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  Ing. Olivera Paradeisera na funkčné obdobie 6 rokov, ktoré sa začína 01.01.2017“.

 

  • Plány kontrolnej činnosti   link
  • Správy o kontrolnej činnosti   link
  • Stanoviská miestneho kontrolóra   link
  • Správy o plnení uznesení miestnej rady   link
  • Správy o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva   link
  • Správy o kontrole vybavovania sťažností a petícií   link
  • Správy o výsledkoch kontrol   link