Grantový program mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre rok 2017

Úvod

Mestská časť Bratislava-Staré mesto v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti  (ďalej „VZN“) a v súlade s Koncepciou kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020 schválenou zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 92/2016 zo dňa  28.06.2016 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti.

Cieľom grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  pre rok 2017 je reagovať   na potreby mestskej časti a podporovať aktivity jej občanov, zamerať sa na zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti –   skultúrnenie životného prostredia v mestskej časti; oživenie verejného priestoru mestskej časti; vytváranie pozitívneho vzťahu k mestskej časti.

 

Oblasti v ktorých je možné požiadať o pridelenie grantu:
skultúrnenie verejného priestoru, ochrana a tvorba životného prostredia, kultúrno-spoločenské aktivity, rozvoj komunitného života.

 

Návrh priorít v oblastiach pre rok 2017:

 

Skultúrnenie verejného priestoru

 

Typy projektov:

Revitalizácia a obnova verejného priestoru,   zelene, nevyužitých priestorov, športovísk, komunitné/mobilné záhrady, zveľadenie vnútroblokov, predzáhradky, kontajnerové stojiská...

 

Lehota na predloženie žiadostí o pridelenie grantu:

do 15.10.2017


Minimálna výška grantu:

minimálna výška grantu 500 EUR


Poskytovanie grantu sa riadi platným VZN 12/2017.

 

Kritéria výberu úspešných žiadateľov o grant:
podľa § 7 platného VZN

 
Formálne kritériá:

  • kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant" vrátane rozpočtu rozčleneného na položky
  • splnenie ďalších podmienok v zmysle § 6 platného VZN
  • doručenie podpísanej žiadosti v požadovanom termíne

 

 

Obsahové kritériá:

  • zrozumiteľnosť
  • konkrétnosť podporenej aktivity
  • jasná formulácia kvantitatívnych a kvalitatívnych cieľov a výsledkov projektu (počty zapojených, počty aktivít)
  • časový harmonogram realizačných fáz a aktivít
  • spôsob hodnotenia
  • efektivita vynaložených prostriedkov, primeranosť k navrhovaným aktivitám a výsledkom

 

Oprávnenými žiadateľmi v zmysle VZN sú:

 

a)     právnické osoby,  ktorých  zakladateľom  nie  je  mestská  časť

b)      fyzické  osoby,  podnikatelia, ktoré majú  sídlo  alebo trvalý pobyt  na území mestskej časti alebo  ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť  na území  mestskej časti alebo poskytujú služby  v prospech  obyvateľov  mestskej časti  (ďalej len „žiadateľ“).

 


Všeobecné podmienky poskytovania grantov v zmysle VZN:


(1) Grant môže mestská časť poskytnúť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
(2) Na poskytnutie grantu nemá žiadateľ právny nárok.
(3) Žiadateľ môže podať na konkrétnu činnosť alebo oblasť len jednu žiadosť o dotáciu alebo grant na jeden kalendárny rok.
(4) Dotácia alebo grant sa neposkytuje na už zrealizované projekty.
(5) Dotácie alebo granty sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
(6) Poskytovanie dotácií a grantov nesmie vytvárať, resp. zvyšovať celkový dlh mestskej časti.
(7) Dotácia alebo grant sú poskytované na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie alebo grantu.
(8) Finančné prostriedky z dotácie alebo grantu musia byť použité v tom kalendárnom roku,
v ktorom boli poskytnuté a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté.
(9) Použitie finančných prostriedkov z dotácie alebo grantu podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mestskej časti.
(10) Nepoužité finančné prostriedky z dotácie alebo grantu je prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť na účet mestskej časti.

_______________________________________________________________________

Granty z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 24.10.2017