Grantový program mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre rok 2018

Úvod

Mestská časť Bratislava-Staré mesto v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti  (ďalej „VZN“) a v súlade s Koncepciou kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020 schválenou zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 92/2016 zo dňa  28.06.2016 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej.

Cieľom grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  pre rok 2018 je reagovať   na potreby mestskej časti a podporovať aktivity jej občanov, zamerať sa na zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti –   skultúrnenie životného prostredia v mestskej časti; oživenie verejného priestoru mestskej časti; vytváranie pozitívneho vzťahu k mestskej časti.

 

Oblasti v ktorých je možné požiadať o pridelenie grantu:
skultúrnenie verejného priestoru, ochrana a tvorba životného prostredia, kultúrno-spoločenské aktivity, rozvoj komunitného života.

 

Návrh priorít v oblastiach pre rok 2018:

 

Skultúrnenie verejného priestoru

 

Typy projektov:

Revitalizácia a obnova verejného priestoru a verejne prístupných vnutrobokov, revitalizácia    zelene, nevyužitých priestorov, športovísk, komunitné/mobilné záhrady, predzáhradky

 

 Lehota na predloženie žiadostí o pridelenie grantu:

do 28.02.2018


Minimálna výška grantu:

minimálna výška grantu 500 EUR


Poskytovanie grantu sa riadi platným VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12/2017

 

Kritéria výberu úspešných žiadateľov o grant:
podľa § 7 platného VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 
Formálne kritériá:

  • Ku kompletne vypísanému tlačivu „Žiadosť o grant" vrátane rozpočtu rozčleneného na položky je žiadateľ povinný priložiť nasledovné doklady:

a) originál výpisu z obchodného registra u právnických osôb, výpis zo živnostenského registra u fyzickej osoby podnikateľa, iný výpis z registra vedeným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, prípadne iný doklad o registrácii, nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti,

b) kópiu aktuálneho dokladu o menovaní štatutárneho zástupcu,

c) kópiu zmluvy o bežnom účte,

d) čestné vyhlásenie, ktoré musí obsahovať, že žiadateľ : 1. má zabezpečené, resp. zabezpečí ku dňu podpisu Zmluvy o poskytnutí grantu finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu, 2. nezískal nenávratnú finančnú pomoc na výdavky projektu, ktoré majú byť hradené z grantu, 3. je si vedomý skutočnosti, že na grant nie je právny nárok, 4. nie je osobou uvedenou v § 4 ods. 3 tohto nariadenia, 5. všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o grant sú úplné, pravdivé a správne

e) splnenie ďalších podmienok v zmysle § 6 platného VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  • Ďalej je povinný doručiť podpísanú žiadosť v požadovanom termíne 
  • Po schválení dotácie zastupiteľstvom je úspešný žiadateľ povinný do 30 dní po oznámení o schválení dotácie doplniť nasledovné doklady v origináli:

a) výpis z registra trestov žiadateľa alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa ku dňu doručenia na mestskú časť nie starší ako 3 mesiace, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok,

 b) potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, ktoré ku dňu doručenia na mestskú časť nie je staršie ako 3 mesiace,

c) potvrdenia o vyrovnaní všetkých záväzkov voči štátu (inšpektorátu práce, sociálnej a všetkých zdravotných poisťovní), ku dňu doručenia na mestskú časť nie staršie ako 3 mesiace, d) potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ku dňu doručenia na mestskú časť nie staršie ako 3 mesiace,

e) potvrdenie príslušného súdu o tom, že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie, ku dňu doručenia na mestskú časť nie staršie ako 3 mesiace.

Obsahové kritériá:

  • zrozumiteľnosť
  • konkrétnosť podporenej aktivity
  • jasná formulácia kvantitatívnych a kvalitatívnych cieľov a výsledkov projektu (počty zapojených, počty aktivít)
  • časový harmonogram realizačných fáz a aktivít
  • spôsob hodnotenia
  • efektivita vynaložených prostriedkov, primeranosť k navrhovaným aktivitám a výsledkom

 

Oprávnenými žiadateľmi v zmysle VZN sú:

 

a)     právnické osoby,  ktorých  zakladateľom  nie  je  mestská  časť

b)      fyzické  osoby,  podnikatelia, ktoré majú  sídlo  alebo trvalý pobyt  na území mestskej časti alebo  ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť  na území  mestskej časti alebo poskytujú služby  v prospech  obyvateľov  mestskej časti  (ďalej len „žiadateľ“).

 

Všeobecné podmienky poskytovania grantov v zmysle VZN:


(1) Grant môže mestská časť poskytnúť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
(2) Na poskytnutie grantu nemá žiadateľ právny nárok.
(3) Žiadateľ môže podať na konkrétnu činnosť alebo oblasť len jednu žiadosť o dotáciu alebo grant na jeden kalendárny rok.
(4) Dotácia alebo grant sa neposkytuje na už zrealizované projekty.
(5) Dotácie alebo granty sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
(6) Poskytovanie dotácií a grantov nesmie vytvárať, resp. zvyšovať celkový dlh mestskej časti.
(7) Dotácia alebo grant sú poskytované na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie alebo grantu.
(8) Finančné prostriedky z dotácie alebo grantu musia byť použité v tom kalendárnom roku,
v ktorom boli poskytnuté a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté.
(9) Použitie finančných prostriedkov z dotácie alebo grantu podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mestskej časti.
(10) Nepoužité finančné prostriedky z dotácie alebo grantu je prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť na účet mestskej časti.