Grantový program mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre rok 2019

Úvod

Mestská časť Bratislava-Staré mesto v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti  (ďalej „VZN“) a v súlade s Koncepciou kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020 schválenou zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 92/2016 zo dňa  28.06.2016 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej.

Cieľom grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  pre rok 2019 je reagovať   na potreby mestskej časti a podporovať aktivity jej občanov, zamerať sa na zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti.

 

Oblasti v ktorých je možné požiadať o pridelenie grantu:

Skultúrnenie verejného priestoru, ochrana a tvorba životného prostredia, kultúrno-spoločenské aktivity, rozvoj komunitného života.

 

 Lehota na predloženie žiadostí o pridelenie grantu:

 do 09.08.2019 vrátane

 

Adresa na predloženie žiadosti:

 

Miestny úrad MČ Bratislava-Staré Mesto

Oddelenie kultúry

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

 

Výška prostriedkov alokovaných na výzvu: 30 000 Eur 


Výška grantu:

minimálna výška grantu 500 Eur

maximálna výška grantu 5 000 Eur

 

Intenzita pomoci:

Minimálne 50% z nákladov projektu


Poskytovanie grantu sa riadi platným VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017

 

https://www.staremesto.sk/sk/vzn/showDocument/id:40081/section:citizen

 

a zmenou VZN č. 5/2019

 

https://www.staremesto.sk/sk/vzn/showDocument/id:40099/section:citizen

 

Kritéria výberu úspešných žiadateľov o grant:
podľa § 7 platného VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 
Formálne kritériá:

 

Ku kompletne vypísanému tlačivu „Žiadosť o grant" vrátane rozpočtu rozčleneného na položky je žiadateľ povinný priložiť nasledovné doklady:

 

a) originál výpisu z obchodného registra u právnických osôb, výpis zo živnostenského registra u fyzickej osoby podnikateľa, iný výpis z registra vedeným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, prípadne iný doklad o registrácii, nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti,

b) kópiu aktuálneho dokladu o menovaní štatutárneho zástupcu,

d) čestné vyhlásenie, ktoré musí obsahovať, že žiadateľ :

 

1. má zabezpečené, resp. zabezpečí ku dňu podpisu Zmluvy o poskytnutí grantu finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu,

2. nezískal nenávratnú finančnú pomoc na výdavky projektu, ktoré majú byť hradené z grantu,

3. nie je dlžníkom  mestskej časti alebo hlavného mesta SR Bratislavy, má vysporiadané záväzky voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam, nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo nebol takýto návrh zamietnutý pre nedostatok majetku, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, alebo nie je v likvidácii,

4. všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o grant sú úplné, pravdivé a správne

 

Po schválení grantu zastupiteľstvom je úspešný žiadateľ povinný do 30 dní po oznámení o schválení grantu, doplniť nasledovné doklady:

 

 a) potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, ktoré ku dňu doručenia na mestskú časť nie je staršie ako 3 mesiace, originál, alebo úradne overená kópia.

b) potvrdenia o vyrovnaní všetkých záväzkov voči štátu (inšpektorátu práce, sociálnej a všetkých zdravotných poisťovní), ku dňu doručenia na mestskú časť nie staršie ako 3 mesiace, originál, alebo úradne overená kópia.

c) potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ku dňu doručenia na mestskú časť nie staršie ako 3 mesiace, originál, alebo úradne overená kópia.

e) potvrdenie príslušného súdu o tom, že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie, ku dňu doručenia na mestskú časť nie staršie ako 3 mesiace, originál, alebo úradne overená kópia

c) kópiu zmluvy o bežnom účte,

 

Obsahové kritériá: 

  • zrozumiteľnosť
  • jasná formulácia merateľných indikátorov a výsledkov projektu (počty zapojených, počty aktivít)
  • časový harmonogram aktivít
  • efektivita vynaložených prostriedkov, primeranosť k navrhovaným aktivitám a výsledkom

 

Oprávnenosť žiadateľa:

 

a)     právnické osoby,  ktorých  zakladateľom  nie  je  mestská  časť

b)      fyzické  osoby,  podnikatelia, ktoré majú  sídlo  alebo trvalý pobyt  na území mestskej časti alebo  ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť  na území  mestskej časti alebo poskytujú služby  v prospech  obyvateľov  mestskej časti  (ďalej len „žiadateľ“).

 

Všeobecné podmienky poskytovania grantov v zmysle VZN:


(1) Grant môže mestská časť poskytnúť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
(2) Na poskytnutie grantu nemá žiadateľ právny nárok.
(3) Žiadateľ môže podať na konkrétnu činnosť alebo oblasť len jednu žiadosť o dotáciu alebo grant na jeden kalendárny rok.
(4) Dotácia alebo grant sa poskytuje na projekty, ktorých výdavky boli/budú realizované najskôr 20.6.2019 a najneskôr do 9.12.2019 a vyúčtované najneskôr do 16.12.2019
(5) Dotácie alebo granty sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
(6) Poskytovanie dotácií a grantov nesmie vytvárať, resp. zvyšovať celkový dlh mestskej časti.
(7) Dotácia alebo grant sú poskytované na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie alebo grantu.
(8) Použitie finančných prostriedkov z dotácie alebo grantu podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mestskej časti.
(9) Nepoužité finančné prostriedky z dotácie alebo grantu je prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť na účet mestskej časti.

 

_______________________________________________________________________

Grantový program mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre rok 2018

Grantový program mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre rok 2017

_______________________________________________________________________

Granty z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom dňa 24.09.2019

Granty z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 20.3.2018

Granty z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 24.10.2017