Hlasovanie z 12.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 26.06.2012

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Aktualizácia parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - a. schvaľuje b. žiada
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Informácia o pravidlách parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Ležoviča
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická  


   Proti:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko      


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Informácia o pravidlách parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2012 z ......... o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 - o spôsobe hlasovania
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 5
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  


   Proti:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO) Bratislava-Staré Mesto ­ Oblasť Blumentál - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Kozia č. 19 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
Návrh na predaj pozemkov parc. č. 7976 a parc. č. 7979 na Radlinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh p. Ležoviča
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická  


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.
Návrh na predaj pozemkov parc. č. 7976 a parc. č. 7979 na Radlinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.
Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6236 a pozemku parc. č. 8846/6 pod predmetnou garážou vo dvore na Dunajskej ulici č. 28, ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa  Miloš Domorák PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6195 a pozemku parc. č. 8988/7 pod predmetnou garážou vo dvore na Grösslingovej ulici č.30, ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh p. Ležoviča
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová      


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

RNDr. Marta Černá MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6195 a pozemku parc. č. 8988/7 pod predmetnou garážou vo dvore na Grösslingovej ulici č.30, ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

 Miloš Domorák PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická  


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 11.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/6 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 12.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Mišíkovej ulici, parc. č. 3096/10 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.  


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 13.
Návrh na nájom pozemku parc. č. 8469 vo dvore na Obchodnej č. 42 ako prípad hodný osobitného zreteľa - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 13.A
Návrh na nájom pozemkov parc.č.4487/1, 4487/2 a 4488 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa RNDr. Marta Černá    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 14.
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2012 - návrh p. Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
Ing. Kamil Procházka      


   Proti:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 14.
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2012 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 15.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Proti:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Marta Černá RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 16.
Rôzne - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 10
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH


   Proti:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 17.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka