Hlasovanie z 13.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 25.09.2012

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Zdržali sa:

Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej casti Bratislava-Staré Mesto č. .../2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák      


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Baxa Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2012 o voľných pouličných aktivitách - návrh p. Ležovičovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická  


   Proti:

Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2012 o voľných pouličných aktivitách -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2012 ů.o poplatku za znečistovanie ovzdušia malým zdrojom znečistovania ovzdušia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2012 z ....... 2012 prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - návrh p.Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2012 z ....... 2012 prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - návrh p.Čambala
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2012 z ....... 2012 prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - o časti A.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6236 a pozemku parc.č. 8846/6 pod predmetnou garážou vo dvore na Dunajskej ulici č. 28, ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh p.Čambala
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6236 a pozemku parc.č. 8846/6 pod predmetnou garážou vo dvore na Dunajskej ulici č. 28, ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.
Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6195 a pozemku parc.č. 8988/7 pod predmetnou garážou vo dvore na Grösslingovej ulici č.30, ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 2
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  


   Proti:

MUDr. Marek  Čambal, PhD. MUDr. Halka Ležovičová    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
Návrh na nájom nebytového priestoru ­ CO kryt ako prípad hodný osobitného zreteľa na ulici Krížna č. 9 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH    


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2830/15 na Majakovského 13 ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Nehlasovali:

Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2012 - návrh p.Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

Ing. Martin Borguľa      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2012 - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.
Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2012 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 14.
Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. č. 3681/11 a parc.č. 3681/12 prislúchajúcich k nebytovému priestoru-garáži na ulici Fraňa Kráľa 23 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 15.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/5 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa  Miloš Domorák Ing. Ján Krta  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 16.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc. č. 3718/9 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 17.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc.č. 10362/6 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 18.
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc. č. 2036/1 a parc. č. 2039 na ulici Nad lomom a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 19.
Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sútaže k prevodu vlastníctva nebytových priestorov na ulici Radlinského č. 51 formou výberu víťaza elektronickou aukciou -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.  


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 20.
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti rekreačnej chaty na Duchonke, k. ú. Prašice, okres: Topoľčany a podmienok obchodnej verejnej sútaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 21.
Návrh na schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej sútaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 22.
Návrh na vypratávanie nebytových priestorov mestskou častou Bratislava-Staré Mesto v prípadoch skončenia nájmu nebytových priestorov -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 23.
Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Konventná č. 5 v Bratislave -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 24.
Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Medená č. 35 v Bratislave - návrh p.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 26.
Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava­Staré Mesto k 30.06.2012 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 27.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 28./A
Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2012 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 25.
Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí „ISRMO OPBK - Staré Mesto - Blumentál“ - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 29.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická