Hlasovanie z 14.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 23.10.2012

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 5
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH    


   Proti:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Slavomír Frešo Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák Ing. Ján Krta  Soňa Párnická  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 6
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH    


   Proti:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák Ing. Ján Krta  Soňa Párnická  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Borguľu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická  


   Proti:

Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta  


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá    


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Borguľu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická  


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - o VZN
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá    


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2012/2013 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Návrh na schválenie nájmu nehnuteľnosti ­ stavby tzv. domčeka v Medickej záhrade v Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa - o spôsobe hlasovania
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta  Soňa Párnická  


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
Návrh na schválenie nájmu nehnuteľnosti ­ stavby tzv. domčeka v Medickej záhrade v Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrh p. Procházku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.
Návrh na schválenie nájmu nehnuteľnosti ­ stavby tzv. domčeka v Medickej záhrade v Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrhy p. Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.
Návrh na schválenie nájmu nehnuteľnosti ­ stavby tzv. domčeka v Medickej záhrade v Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrh p. Bučka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5.
Návrh na schválenie nájmu nehnuteľnosti ­ stavby tzv. domčeka v Medickej záhrade v Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.
Návrh na zmenu uznesenia č. 85/2012 zo dňa 25. septembra 2012 - diskusia aj k bodom 7,8,9
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.
Návrh na zmenu uznesenia č. 90/2012 zo dňa 25. septembra 2012 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8.
Návrh na zmenu uznesenia č. 91/2012 zo dňa 25. septembra 2012 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 9.
Návrh na zmenu uznesenia č. 92/2012 zo dňa 25. septembra 2012 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.
Správa o výsledkoch prevádzkového a technického auditu budov v správe/vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh opatrení - návrh p. Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 10.
Správa o výsledkoch prevádzkového a technického auditu budov v správe/vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh opatrení - o bode A.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 13.
Návrh na vyňatie sobôt 5.1.2013, 30.3.2013, 6.7.2013, 2.11.2013, 23.11.2013, 28.12.2013 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 14.
Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2012/2013 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 14.
Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2012/2013 - o pokračovaní rokovania
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 6
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa RNDr. Marta Černá  Slavomír Frešo Ing. Ján Krta
MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Proti:

Ing. Martin Borguľa  Miloš Domorák RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík    


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 15.
Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do rady školy pri Základnej škole s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

 Slavomír Frešo Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 16.
Informácia - Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2012 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 17.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 18./A
Návrh sprístupnenia školských dvorov pre verejnosť - návrh p. Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 18./A
Návrh sprístupnenia školských dvorov pre verejnosť - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 19.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.