Hlasovanie z 16.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 11.12.2012

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2012 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

 Slavomír Frešo      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2013 - 2015 - návrh p.Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


   Proti:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa  Miloš Domorák  Slavomír Frešo MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická    


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2013 - 2015 - návrh p.Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 5
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH


   Proti:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická    


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2013 - 2015 - návrh p.Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 5
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


   Proti:

Ing. Pavol Baxa Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická    


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2013 - 2015 - návrh p.Ležoviča
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH    


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2013 - 2015 - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Návrh na predaj pozemku parc. č. 7741/3 na Banskobystrickej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Návrh na nájom nebytového priestoru na Kollárovom nám. č. 20 ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická


   Proti:

Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2850/3 a parc. č. 2850/4 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa  Slavomír Frešo    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.
Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2848 a parc. č. 2850/5 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 9143/5, parc. č. 9143/6 a parc. č. 9134/9 na križovatke Landererovej a Čulenovej ulice ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9./A
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 4733/3 na Matúšovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Špitálska č. 29 a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

Ing. Ján Krta      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Špitálska č. 31 a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 12.
Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre hudby Bratislava-Staré Mesto sídliaceho na Ventúrskej ul. č. 9 za rok 2011 vrátane galérie Cypriána Majerníka - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.
Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto za rok 2011 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko      


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14.
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2013 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 15.
Návrh Orientačného plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 - návrh p. Ležoviča
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická      


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

 Slavomír Frešo      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 16.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Zdržali sa:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 17./A
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad SR. za rok 2011 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 17./B
Správa o výsledku kontroly správy registratúry na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorú vykonal odbor registratúr a správy dokumentov Ministerstva vnútra SR. za roky 2005-2012 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 17./C
Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 18.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická