Hlasovanie z 17.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 12.02.2013

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia - návrh p. Borguľu 30.B
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická  


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Návrh na nájom nebytového priestoru na Kúpeľnej ulici č. 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 4289/16 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Slavomír Frešo
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa  Miloš Domorák  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 10362/3 na Bernolákovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 4803/4 na Čerešňovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Návrh na predaj nebytového priestoru na Lermontovovej ulici č. 9 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická


   Nehlasovali:

RNDr. Marta Černá      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici parc. č. 3751/5 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 12.
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 140/2010 v znení uznesenia č. 25/2011, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru ­ CO krytu na Sokolskej ulici č. 8 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 13.
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2012 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 14.
Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o veľkosti 79175/186349 na pozemku parc. č. 132/2 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 15.
Návrh na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platieb za nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Pražskej ulici č. 39 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa      


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 16.
Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Krížnej ulici č. 21 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa      


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 17.
Návrh na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platieb za nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Panskej ulici č. 7 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa      


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 18.
Návrh na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platieb za nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Grösslingovej ulici č. 25 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická  


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 19.
Návrh na odpustenie príslušenstva pohľadávky z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Grösslingovej ul. č. 52 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická      


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 20.
Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Kopčianskej ulici č. 86 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická    


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 21.
Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Kopčianskej ulici č. 88 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická      


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 22.
Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Štúrovej ulici č. 6 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická      


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 23.
Návrh na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Gajovej ulici č. 7 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická      


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 24.
Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Krížnej ulici č. 10 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická      


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 25.
Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. januáru 2013 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 26.
Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.


   Nehlasovali:

 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 27.
Informácia o zmenách v spoločnosti Staromestská, a.s. (bývalý SNP Invest a.s.) - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická  


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 28.
Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 29.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 30./A
Návrh na vzdanie sa funkcie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a zvolenie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Borguľu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  


   Zdržali sa:

Ing. Ján Krta  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 30./B
Informácia o výsledku prerokovania Petície obyvateľov Bratislavy, ktorou žiadajú Mestské zastupiteľstvo o zrušenie uzn. 724/2012 z 26.9.2012 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 31.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.