Hlasovanie z 18.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 19.03.2013

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2013 ­ sociálna oblasť - návrh p.Oráčovej k bodu 3
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 5
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Martin Borguľa  Slavomír Frešo Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová      


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák Ing. Ján Krta
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2013 ­ sociálna oblasť - návrh p.Oráčovej k bodu 11
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
PhDr. Štefan Holčík Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Proti:

MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Ján Krta  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2013 ­ sociálna oblasť - návrh p.Oráčovej k bodu 12
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka  


   Proti:

MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2013 ­ sociálna oblasť - návrh p.Oráčovej k bodu 14
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Martin Borguľa  Slavomír Frešo Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Kamil Procházka      


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová      


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák Ing. Ján Krta
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2013 ­ sociálna oblasť - bad
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 5
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

 Miloš Domorák  Slavomír Frešo MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka


   Proti:

Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová      


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko Ing. Ján Krta  Soňa Párnická


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2013 ­ sociálna oblasť - návrh p.Osuského k bodu 19 /opakované
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 6
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

 Miloš Domorák  Slavomír Frešo MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová    


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2013 ­ sociálna oblasť - návrh p.Holčíka k bodu 6 /správne
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Slavomír Frešo Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická  


   Proti:

PhDr. Štefan Holčík Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák      


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2013 ­ sociálna oblasť - o zvyšku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická


   Zdržali sa:

Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.
Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 4289/16 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.
Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák      


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.
Návrh na nájom pozemku pod garážou, časť parcely registra „E“, parc. č. 7248/1 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.
Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 7674/7 na Čajkovského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.
Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 2491/25 na Drotárskej ceste ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.
Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3718/7 na Sokolskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 21.
Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na Nám. 1. mája, parc. č. 7731/3 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 22.
Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na ulici Slávičie údolie, parc. č. 2330/17 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 23.
Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Baxa RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 24.
Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre divadla, literatúry a vzdelávania za rok 2011 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 25.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 26/A.
Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č. 31 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko      


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 26/B.
Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č. 29 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko      


   Nehlasovali:

Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 27.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 5.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2013 ­ oblasť kultúry -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

 Soňa Párnická      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa