Hlasovanie z 19.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 23.04.2013

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ......... 2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách - návrh p. Freša
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová      


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Baxa      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ......... 2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová      


   Nehlasovali:

Ing. Ján Krta      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ......... 2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2/A
Návrh rámcových podmienok Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a.s. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici č. 2 ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák PhDr. Štefan Holčík    


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

 Slavomír Frešo Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici č. 2 ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


   Proti:

PhDr. Štefan Holčík Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici č. 2 ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh p. Holčíka /opakované
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa  Miloš Domorák PhDr. Štefan Holčík
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


   Proti:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

 Slavomír Frešo Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická      


   Nehlasovali:

RNDr. Marta Černá      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.
Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici č. 2 ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh p. Holčíka /skušobne
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.
Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici č. 2 ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh p. Holčíka /opakované
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 14
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 3.
Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici č. 2 ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh p. Holčíka /opakované skutočné
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH    


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Slavomír Frešo Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 3.
Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici č. 2 ako prípad hodný osobitného zreteľa - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Proti:

PhDr. Štefan Holčík      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Marta Černá RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5.
Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 636/6 na Beblavého ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.
Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 7347/5 na Jelenej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.
Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3783/7 na Podhorského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8.
Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3783/8 na Podhorského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 9.
Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3751/12 na Sokolskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.
Návrh na predaj nebytového priestoru na Grösslingovej ulici č. 28 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.
Návrh na predaj nebytového priestoru na Kozej ulici č. 19 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 12.
Návrh na predaj nebytového priestoru na Krížnej ulici č. 21 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 13.
Návrh na predaj nebytového priestoru na Leškovej ulici č. 7 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

 Slavomír Frešo  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 14.
Návrh na predaj nebytového priestoru na Podjavorinskej ulici č. 13 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 15.
Návrh na predaj nebytového priestoru na Ulici 29.augusta č. 34 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

RNDr. Marta Černá      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 16.
Návrh na predaj nebytového priestoru na Vazovovej ulici č. 7 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 17.
Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č. 8 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 18.
Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č. 10 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 19.
Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Konventná 5 v Bratislave - slovo pre občana
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 5
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
 Soňa Párnická      


   Proti:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.    


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo  


   Nehlasovali:

RNDr. Marta Černá doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 19.
Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Konventná 5 v Bratislave -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

MUDr. Halka Ležovičová      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 20.
Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2012/2013 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 21.
Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 25.
Informácia o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 26.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Baxa Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 27.
Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová PhDr. Štefan Holčík    


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová    


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 22.
Návrh na poskytnutie pôžičky spoločnosti Staromestská a.s. a druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2013 - návrh p. Oráčovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 22.
Návrh na poskytnutie pôžičky spoločnosti Staromestská a.s. a druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2013 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

PhDr. Štefan Holčík      


   Zdržali sa:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 4.
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1707/4 na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Proti:

PhDr. Štefan Holčík      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Marta Černá RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH  


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 28/A
Návrh na zrušenie uznesenia Miestného zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 129/2008 časť C. body 2. a 3. a uznesenia Miestného zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.57/2010 časť B. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 28./B
Návrh stanoviska k výmene pozemku parc.č 4433/71 na Drotárskej ceste za časť pozemku parc. č. 7855/1 na Belopotockého ulici v Bratislave. -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

PhDr. Štefan Holčík      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 28.
Rôzne - o zobrazení pri hlasovaní
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 29.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka