Hlasovanie z 21.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 25.06.2013

HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 21.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 25.06.2013Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 8.
Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK ­ Mestská časť Bratislava­Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, ktorým sa ustanovuje, že obťažovanie osôb je priestupkom proti verejnému poriadku a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová PhDr. Štefan Holčík    


   Zdržali sa:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Proti:

MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová  Miloš Domorák    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová PhDr. Štefan Holčík    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (daň z nehnuteľností) - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 9.
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 10.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2013 ­ oblasť kultúry a životného prostredia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická  


   Nehlasovali:

Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 11.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2013 ­ sociálna oblasť - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 12.
Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici č. 2 ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 13.
Návrh na nájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 15.
Návrh na predaj nebytového priestoru na Šancovej ulici č. 74 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


   Nehlasovali:

 Slavomír Frešo      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 16.
Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Vajanského nábrežie č. 9 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Proti:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Slavomír Frešo MUDr. Halka Ležovičová


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Baxa      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 17.
Návrh na predaj pozemku pod rodinným domom na Kapitulskej č.7, parc. č. 363/1 - návrh p. Ležovičovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová PhDr. Štefan Holčík Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 18.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeňovej ulici, parc. č. 2631/3 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Baxa Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 19.
Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru na Ventúrskej ulici č. 9 v Bratislave - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 6.
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (parkovanie) - doplňujúci návrh
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík    


   Nehlasovali:

MUDr. Marek  Čambal, PhD. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 6.
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (parkovanie) - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík    


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 7.
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2013 z .....2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 20.
Investičný zámer výstavby nájomného bytového domu a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže smerujúcej k uzavretiu zmluvy o nájme nehnuteľnosti parc. č. 7249/1 s cieľom výstavby nájomného bytového domu s 22-24-mi bytovými jednotkami na Dobšinského ulici v Bratislave - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 22.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 23.
Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa MUDr. Halka Ležovičová  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 25.
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 90/2006 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 26.
Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. júnu 2013 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 27.
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2013 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 28.
Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 30.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      

H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice