Hlasovanie z 25.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 10.12.2013

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Ing. Kamil Procházka  


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa  Slavomír Frešo Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I na volebné obdobie 2014-2018 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o nájme bytov - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ... 2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa      


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014-2016 - návrh p. Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014-2016 - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Návrh na trvalé upustenie pod vymáhania nevymožiteľných pohľadávok v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa    


   Zdržali sa:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Soňa Párnická  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Návrh na predaj majetkovej účasti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v spoločnosti BPS PARK, a. s. ­ 1 ks akcie väčšinovému akcionárovi ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Návrh na predaj pozemku parc. č. 21500/6 na Javorinskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.Mgr.art. Štefan Bučko    


   Nehlasovali:

 Slavomír Frešo      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 11.
Návrh na predaj podielu na pozemku parc. č. 34 vo dvore na Michalskej č.14-16 ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  


   Nehlasovali:

 Slavomír Frešo      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 12.
Návrh na nájom nebytového priestoru - garáže na Fraňa Kráľa 21 ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá      


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová  Slavomír Frešo Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 13.
Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4734/5, 4734/6, 4734/7, 4734/8, 4734/9, 4734/10, 4734/11 na ulici Pri Habánskom mlyne ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh p. Babčanovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 3
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová      


   Proti:

 Miloš Domorák MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická


   Nehlasovali:

 Slavomír Frešo      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 13.
Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4734/5, 4734/6, 4734/7, 4734/8, 4734/9, 4734/10, 4734/11 na ulici Pri Habánskom mlyne ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh p. Babčanovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 4
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová    


   Proti:

 Miloš Domorák Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta  Soňa Párnická  


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 13.
Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4734/5, 4734/6, 4734/7, 4734/8, 4734/9, 4734/10, 4734/11 na ulici Pri Habánskom mlyne ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 14.
Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4508/1, 4508/3, 4508/4, 4510/3, 4510/5 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 15.
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1000/6 na Žižkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - o opakovaní hlasovania
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Proti:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa    


   Nehlasovali:

PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14.
Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4508/1, 4508/3, 4508/4, 4510/3, 4510/5 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - opravné hlasovanie k bobu 14.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 3
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 15.
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1000/6 na Žižkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa RNDr. Marta Černá  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 17.
Návrh na predaj nebytového priestoru na Hollého ulici č. 13 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 16.
Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Fraňa Kráľa č. 21 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Marta Černá    


   Nehlasovali:

 Slavomír Frešo      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 18.
Návrh na predaj pozemku pod záhradnou chatou na Ostravskej ulici, parc. č. 3762/64 a priľahlého pozemku - záhrady parc. č. 3762/25 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 19.
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej ul. č. 14 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaž formou výberu víťaza elektronickou aukciou - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 20.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 21.
Návrh na schválenie Zmluvy o prevode zriaďovateľskej funkcie Galérie Cypriána Majerníka a o úprave podmienok spolupráce medzi mestskou časťou a Centrom vizuálneho umenia ­ CEVIUM, n. o. - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

PhDr. Štefan Holčík      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 22.
Návrh na schválenie Zmluvy o správe a nadobúdaní zbierkových predmetov Galérie Cypriána Majerníka medzi mestskou časťou a Centrom vizuálneho umenia ­ CEVIUM, n. o. - o prerušení bodu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 24.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2014 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

Ing. Ján Krta      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 26./A
Informácia o výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 25.
Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák Ing. Ján Krta    


   Nehlasovali:

Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 27.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická  


   Nehlasovali:

MUDr. Halka Ležovičová