Hlasovanie z 27.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 11.03.2014

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o pešej zóne - návrh p.Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická  


   Zdržali sa:

Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o pešej zóne - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

MUDr. Halka Ležovičová      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o zachovaní vlastníctva majetku - návrh p.Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Kamil Procházka      


   Proti:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko      


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o zachovaní vlastníctva majetku - návrh p.Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Proti:

RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Návrh na schválenie výnimky zo všeobecne záväzného nariadenia č. .../2014 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach pre stavbu: Nosný systém MHD 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám. od združenia Nosný systém MHD - Starý Most z dôvodu verejného záujmu - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Návrh na nájom pozemku parc. č. 2876/29 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 21846/4 na ulici Malý trh ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti rekreačnej chaty na Duchonke, k. ú. Prašice, okres: Topoľčany a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

PhDr. Štefan Holčík      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Návrh na zrušenie uznesenia č. 86/2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru - CO krytu na Krížnej ulici č. 9 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 12.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ sociálna oblasť - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 13.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ oblasť kultúry - návrh p.Osuského
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 7
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Peter Osuský, CSc.    


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Marta Černá  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík MUDr. Halka Ležovičová Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa  Miloš Domorák Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 13.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ oblasť kultúry - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Marta Černá doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák  Slavomír Frešo Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 13.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ oblasť kultúry - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Marta Černá doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák  Slavomír Frešo Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ oblasť kultúry - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14.
Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Obchodná č. 27 v Bratislave - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 15.
Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Martina, z titulu vykonanej rekonštrukcie a neoprávneného užívania priestorov budovy ZŠ Jesenského - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 16.
Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti JUMAKU s. r. o. zo Zmluvy č. 156/2009/322 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 31.03.2009 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 17.
Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti JUMAMI s. r. o. zo Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 31.03.2009 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 18.
Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 19.
Návrh na oceňovanie významných Staromešťanov a osôb, ktoré sa zaslúžili o Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 6
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík MUDr. Halka Ležovičová
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák  Slavomír Frešo MUDr. Peter Osuský, CSc.  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 19.
Návrh na oceňovanie významných Staromešťanov a osôb, ktoré sa zaslúžili o Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová PhDr. Štefan Holčík    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 20.
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 60/2010 na predaj 100 % akcií akciovej spoločnosti SNP Invest a.s. - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 22.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko