Hlasovanie z 28.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 15.04.2014

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 11


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Návrh na udelenie Čestného občianstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2013 o pešej zóne - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.
Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 8.
Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti na ulici Okánikova 1 ­ 3 ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 9.
Návrh na nájom nebytového priestoru v budove Základnej školy s MŠ M.R. Štefánika, Grösslingová č. 48 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 10.
Návrh na nájom časti komunikácií ­ chodníkov pod telefónnymi kabínami ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 11.
Zámer modernizácie kotolní na vybraných základných školách a vyhlásenie obchodných verejných súťaží o najvhodnejšie návrhy na uzavretie zmluvy o koncesii na služby dodávky tepla do verejných základných škôl: Základná škola, Mudroňova 83 v Bratislave a Základná škola s materskou školu Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Haverlíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

Ing. Martin Borguľa MUDr. Peter Osuský, CSc.    


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  


   Nehlasovali:

 Slavomír Frešo      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.
Zámer modernizácie kotolní na vybraných základných školách a vyhlásenie obchodných verejných súťaží o najvhodnejšie návrhy na uzavretie zmluvy o koncesii na služby dodávky tepla do verejných základných škôl: Základná škola, Mudroňova 83 v Bratislave a Základná škola s materskou školu Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 12.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 5
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa RNDr. Marta Černá  Slavomír Frešo
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 13.
Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy viažucich sa k priestorom ZŠ Jesenského a Liga pasáže - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 14.
Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu tvorby mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 15.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ sociálna oblasť - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Baxa Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 16.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ oblasť školstva - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 17.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ oblasť kultúry a životného prostredia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Nehlasovali:

Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 18.
Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 19.
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 20.
Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinných od 15.3.2014 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 21.
Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Proti:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 22./A
Návrh na podporu ,,Petície proti odpredaju pozemku parc. č. 2408/1 v k.ú. Staré Mesto" a na podporu zachovania verejnej zelene na Bartókovej ulici - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

RNDr. Marta Černá Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.