Hlasovanie z 29.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 20.05.2014

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 10


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
PhDr. Štefan Holčík  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.    


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 12


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická


   Zdržali sa:

Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 12.
Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu tvorby mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 4496 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 768 na Škarniclovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Proti:

PhDr. Štefan Holčík      


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska č. 4 - Májkova č. 1 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová      


   Zdržali sa:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík  


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ sociálna oblasť - o spojení diskusie k bodom
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická


   Proti:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová    


   Zdržali sa:

PhDr. Štefan Holčík Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ sociálna oblasť - diskusia k bodu 8,9,10,11
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ oblasť životného prostredia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická


   Zdržali sa:

Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ oblasť školstva - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ oblasť kultúry - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Proti:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ oblasť kultúry - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

PhDr. Štefan Holčík      


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 13./A
Návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice - ,,ulica Júliusa Satinského" - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická      


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta  


   Nehlasovali:

Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13./A
Návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice - ,,ulica Júliusa Satinského" - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 13./B
Informácia o stave nakladania so zbierkovými predmetmi nadobudnutými mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto v čase výkonu zriaďovateľskej funkcie Galérie Cypriána Majerníka - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 13./C
Psie cvičisko na Poľnej ulici - návrh p. Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 14.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

MUDr. Halka Ležovičová      


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.