Hlasovanie z 30.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 24.06.2014

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Slavomír Frešo    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 11.
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 12.
Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu tvorby mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá    


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Baxa RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 12.
Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu tvorby mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík  


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Baxa RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

PhDr. Štefan Holčík      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č......Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z ....2014 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a pozemku vo vlastníctve Ing. Karola Kajdiho ako prípadu hodného osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1707/4 na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa    


   Nehlasovali:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska č. 4 - Májkova č. 1 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šulekovej ulici, parc. č. 2763/5 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šulekovej ulici, parc. č. 2763/6 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 10.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava - návrh .Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

 Slavomír Frešo      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

 Slavomír Frešo      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 10./A
Informácia o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzavretie zmluvy o koncesii na služby dodávky tepla do verejných základných škôl ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave a ZŠ s MŠ Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

 Slavomír Frešo Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 13.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ sociálna oblasť - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 14.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ oblasť kultúry - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 15.
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na volebné obdobie 2014 - 2018 - návrh p. Babčanovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická    


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 15.
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na volebné obdobie 2014 - 2018 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. MUDr. Peter Osuský, CSc.  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 18.
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2014 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 19.
Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 17.
Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. júnu 2014 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 16.
Návrh na schválenie projektu „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave - návrh p.Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Proti:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík  


   Zdržali sa:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 16.
Návrh na schválenie projektu „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave - návrh p.Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Proti:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík    


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 16.
Návrh na schválenie projektu „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Proti:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík  


   Zdržali sa:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 16.
Návrh na schválenie projektu „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Proti:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík    


   Zdržali sa:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 16.
Návrh na schválenie projektu „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Zdržali sa:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  


   Nehlasovali:

PhDr. Štefan Holčík      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 20./A
Informácia o návrhu opatrení na elimináciu alebo zmiernenie negatívnych vplyvov spojených s užívaním plochy na Poľnej ulici pre voľný výbeh psov - návrh p. Procházku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.    


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík MUDr. Halka Ležovičová


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 20./A
Informácia o návrhu opatrení na elimináciu alebo zmiernenie negatívnych vplyvov spojených s užívaním plochy na Poľnej ulici pre voľný výbeh psov - návrh p. Ležoviča
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 20./A
Informácia o návrhu opatrení na elimináciu alebo zmiernenie negatívnych vplyvov spojených s užívaním plochy na Poľnej ulici pre voľný výbeh psov - návrh p. Procházku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 3
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:

 Slavomír Frešo      


   Proti:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík MUDr. Peter Osuský, CSc.  


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 20./A
Informácia o návrhu opatrení na elimináciu alebo zmiernenie negatívnych vplyvov spojených s užívaním plochy na Poľnej ulici pre voľný výbeh psov - návrh p. Ležoviča
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.  


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 20./A
Informácia o návrhu opatrení na elimináciu alebo zmiernenie negatívnych vplyvov spojených s užívaním plochy na Poľnej ulici pre voľný výbeh psov - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  


   Proti:

 Slavomír Frešo MUDr. Peter Osuský, CSc.    


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.    


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Baxa      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 20.
Rôzne - návrh p.Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.


   Zdržali sa:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 21.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 9


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Slavomír Frešo
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.