Hlasovanie z 32.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 28.10.2014

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 
Schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Správa o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, odpočet za jednotlivé oddelenia miestneho úradu vo volebnom období 2010 - 2014 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh na predaj pozemku parc. č. 3762/57 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3840/11, 3841/5 na Ostravskej č. 3A ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Návrh na nájom pozemku parc. č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 4224 na Nekrasovovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová PhDr. Štefan Holčík    


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Žilinská - Kýčerského ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh p.Krtu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Ing. Kamil Procházka


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Žilinská - Kýčerského ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík  Soňa Párnická


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 29 ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Správa o plnení koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 ­ 2014 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Informácia o projekte obnovy Prügerky ­ Staromestskej záhrady - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Informácia o aktuálnom stave realizácie Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK ­ Mestská časť Bratislava­Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

PhDr. Štefan Holčík      


   Nehlasovali:

 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.
Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 33 b - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová      


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 12.
Návrh na predaj pozemku pod stavbou na Majakovského č. 13, parc. č. 2830/25 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 13.
Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Jelenej č. 14, parc. č. 7347/5 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 14.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šoltésovej ulici, parc. č. 9857/1 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 15.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/3 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 16.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/4 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 17.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/5 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 18.
Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2014/2015 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 19.
Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 20.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ oblasť kultúry - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

 Miloš Domorák      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 21.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2014 ­ oblasť školstva - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 22.
Návrh na schválenie výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach pre rekonštrukciu hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu z dôvodu verejného záujmu - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 23.
Návrh na schválenie výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach v súvislosti s realizáciou obnovy obalového plášťa Fakulty chemickej a potravinárskej technológie - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 24.
Návrh na vyňatie sobôt 3.1.2015, 4.4.2015, 2.5.2015, 9.5.2015, 29.8.2015, 31.10.2015, 28.11.2015, 26.12.2015 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 25.
Návrh na udelenie Výročnej ceny mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - Ceny richtára Jakuba pánovi Milošovi Bobockému - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

PhDr. Štefan Holčík      


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 26.
Vyhodnotenie Staromestského letného festivalu 2014 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 27.
Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Gorazdova ul. č. 6 za rok 2013 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 28.
Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.6.2014 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 29.
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2015 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


   Nehlasovali:

Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 30.
Informácia o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2014/2015 - 
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 31.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 33.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
doc.MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

 Slavomír Frešo