Hlasovanie z 9.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 27.03.2012

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

PhDr. Štefan Holčík      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2011 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

RNDr. Marta Černá RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2012, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na rok 2012 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Borguľa PhDr. Štefan Holčík    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 6.
Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2011 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

PhDr. Štefan Holčík      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 7.
Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2011 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 8.
Návrh Dodatku č. 1 k Smernici mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží - a/schvaľuje b/splnomocňuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Nehlasovali:

MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 9.
Návrh na predaj nebytového priestoru ­ garáže a podielovej časti pozemku v bytovom dome na ul. Fraňa Kráľa 23 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 11.
Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 8690/13 prislúchajúci k nebytovým priestorom na ulici Špitálska č. 18 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 13.
Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná 52 ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 15.
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 97/2007, časť D - zrušuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 16.
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 109/2007 - zrušuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 12.
Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Staromestská č. 6/D ako prípad hodný osobitného zreteľa - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 17.
Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2011 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 18.
Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci s VIA CULTURA Inštitút pre Kultúrnu politiku, o. z. (Projekt „ Kultúrne centrum Pistory“) -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

PhDr. Štefan Holčík      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 19.
Návrh Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školu Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 20.
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie, opravené hlasovanie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 21./A
Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Seniorcentrum - Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 21./B
Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do Združenia historických miest a obcí Slovenskej republiky - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Proti:

PhDr. Štefan Holčík      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD. Ing. Kamil Procházka  


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 21./C
Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.13/2012 zo dňa 14.2.2012, ktorým bol schválený predaj spoluvlastníckeho podielu na domovej nehnuteľnosti na ulici Michalská č.25 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 22.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka