Jesenná deratizácia 2017

Podľa § 12 ods.2 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 ods.1 písm. a) a § 53  písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby- občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

 

V objektoch ľudských sídiel, ako aj v priľahlých vonkajších priestoroch  dochádza za vhodných podmienok pravidelne k premnoženiu myšovitých hlodavcov (potkany, myši). Tieto myšovité hlodavce sa považujú za významných prenášačov viacerých prenosných ochorení ľudí i zvierat. Z toho dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Aby sa dosiahla minimalizácia epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu živočíšnych škodcov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave v y z ý v a    n a    v y k o n a n i e celoplošnej  jesennej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v termíne od 1.10.2017 do 15.11.2017 s tým, že fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia výlučne prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.