Komisia vzdelávania, mládeže a športu

Skratka: KVMaŠ
Členovia: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Zasadnutia: Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 07.09.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 20.05.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 24.03.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 18.11.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 27.10.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 07.10.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 09.09.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 15.06.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 07.04.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 02.03.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 26.01.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 12.11.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 08.10.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 20.08.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 25.06.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 04.06.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 09.04.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 12.03.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 04.02.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 29.11.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 08.10.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 06.09.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 25.06.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 23.05.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 14.05.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 11.04.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 14.03.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 23.01.2007

 

Záznam zo zasadnutia Komisie vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo 23. mája 2007 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Prítomní:
Mgr. Helga Jančovičová PhD.
Mgr. Art. Emil Bartko
Ing. Dušan Franců
Jaroslav Ježek
MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Peter Schmidt
Ing. Jana Španková

Ospravedlnení:
Ing. Peter Bokes, PhD.
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA

Hostia:
Mgr. Anton Gábor, vedúci oddelenia školstva

Program:
1. Otvorenie
2. Postup vybavovania „Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt - aktivitu" v Komisii vzdelávania, mládeže a športu MZ mestskej časti Bratislava - Staré Mesto – prerokovanie a schválenie
3. Priority pre vybavovanie „Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt - aktivitu" v Komisii vzdelávania, mládeže a športu MZ mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – prerokovanie a schválenie
4. Posúdenie predložených projektov – určenie finančných prostriedkov na jednotlivé projekty a aktivity
5. Rôzne
6. Zakončenie

Priebeh rokovania:
1. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Jančovičová, PhD. Prítomní schválili program.

2. Členovia komisie prerokovali postup vybavovania Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt  - aktivitu a následne ho jednomyseľne schválili. 

3. Členovia komisie prerokovali Priority  pre vybavovanie Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt – aktivitu a následne ho jednomyseľne schválili.

4. Predkladatelia projektov osobne prezentovali svoje projekty. Členovia komisie posúdili žiadosti o dotácie v zmysle schválených materiálov.

Uznesenie:
Komisia  odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava – Staré Mesto schváliť navrhovanú výšku finančných prostriedkov v celkovom objeme 195 000,- Sk nasledovne:

A.
Názov predkladateľa: Občianske združenie ZŠ Mudroňova 83, 811 03  Bratislava
Názov projektu: Staromestská liga – 5. ročník
Cieľ: Zmysluplné trávenie voľného času s využitím športu
Cieľová skupina: Žiaci škôl v územnej pôsobnosti Starého Mesta
Stručná charakteristika: Vytvorenie podmienok na pravidelnú a dlhodobú športovú aktivitu so zapojením čo najväčšieho počtu žiakov MČ Staré Mesto
Projekt realizovať formou ligy vo vybraných kolektívnych športoch (basketbal, futbal,  volejbal) – cca 400 žiakov
Jednotlivé zápasy odohrať na školách podľa vypracovaného rozpisu
Celkové náklady: 150 790,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 70 790,- Sk
Výška schválenej dotácie: 60 000,- Sk

B.
Názov predkladateľa: Občianske združenie Športvital Pri starej prachárni, 831 04 Bratislava
Názov projektu: Športom búrame bariéry
Cieľ: Vytváranie „bezbariérového“ styku hendikepovaných a zdravých cvičencov
Cieľová skupina: cca 30% z MČ Bratislava – Staré Mesto
Stručná charakteristika: Spolu so zdravými cvičencami sú aj hendikepovaní, formovanie sebavedomia a akceptácie.
Celkové náklady: 50 000,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 50 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 50 000,- Sk

C.
Názov predkladateľa: Občianske združenie TJ Sokol Bratislava I Vinohrady, Sokolská 1/b, 811 04  Bratislava
Názov projektu: Majstrovstvá Bratislavy  v modernej gymnastike („prípraviek“ – 6 – 8-ročné deti)
Cieľ: Podchytenie talentov a rozvoj športu
Cieľová skupina: viac ako 60% členiek je zo Starého Mesta
Celkové náklady: 24 625,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 20 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 20 000,- Sk

D.
Názov predkladateľa: Občianske združenie YMCA Staré Mesto
Záujmová skupina Lesná YMCA Šancová 13, 811 05 Bratislava
Názov projektu: Celoročná činnosť YMCA Staré Mesto 2007
Cieľ: Poskytovanie dlhodobej a pravidelnej možnosti trávenia voľného času detí a mládeže
Cieľová skupina: Deti vo veku 9 – 14 rokov (25% zo Starého Mesta)
Celkové náklady: 351 502,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 20 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 20 000,- Sk

E.
Názov predkladateľa: Občianske združenie YMCA Staré Mesto
Záujmová skupina Lesná YMCA Šancová 13, 811 05  Bratislava
Názov projektu: Tábory YMCA Staré Mesto 2007
Cieľ: Zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže v období prázdnin
Cieľová skupina: Deti vo veku 10 – 15 rokov (25% zo Starého Mesta)
Celkové náklady: 162 000,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 20 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 20 000,- Sk

F.
Názov predkladateľa: Rada rodičov pri Gymnáziu Grösslingová 18, Občianske združenie, 811 09 Bratislava
Názov projektu: 20. ročník OH na Gymnáziu Grösslingová
Cieľ: Rozvíjať súťaživosť, tvorivosť a organizačné schopnosti študentov
Stručný popis: Športové, vedecké, umelecké a netradičné disciplíny študentov
Cieľová skupina: Stredoškolská mládež (cca 600 študentov Gy Grösslingová 18)
Celkové náklady: 100 000,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 25 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 25 000,- Sk

G.
Názov predkladateľa: Turistický oddiel mládeže KTL Bratislava, Bazova 2, 821 08  Bratislava
Názov projektu: 2. kolo 14. ročníka Putovného pohára bratislavských škôl
Cieľ: Nácvik turistických zručností a rozvíjanie telesnej zdatnosti žiakov
Cieľová skupina: Žiaci a  študenti Bratislavy
Celkové náklady: 9 000,- Sk
Výška požadovanej dotácie: 9 000,- Sk
Výška schválenej dotácie: 0,- Sk

5. Rôzne:
- členovia komisie žiadajú prednostu miestneho úradu, aby zabezpečili účasť vedúcej oddelenia projektov Mgr. Ivany Hacajovej na najbližšom zasadnutí komisie
- členovia komisie žiadajú vedúcu finančného oddelenia Ing. Annu Lašánovú, aby do zmlúv na dotácie zakomponovala povinnosť príjemcu dotácie okrem vyúčtovania predložiť aj správu o uskutočnenom projekte (aktivite)

6. Prerokovaním uvedených bodov predsedníčka komisie zasadnutie ukončila.

Mgr. Helga Jančovičová, PhD. v.r.
predsedníčka komisie

PaedDr. Soňa Budincová
zapisovateľka

Bratislava 24. mája 2007

Na vedomie:
Ing. Oliver Paradeiser, prednosta
Ing. Anna Lašánová, vedúca finančného oddelenia

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 23.05.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Ing. Peter Bokes, PhD.