Komisie 2010-2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súlade s § 15 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadilo nasledovné komisie miestneho zastupiteľstva:

KOVE Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
KOMA Komisia mandátová
KONA Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
KOSO Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
KOŽI Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
KOVM Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
KODO Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
KOKU Komisia pre kultúru