Komisie 2006-2010

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súlade s § 15 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadilo nasledovné komisie miestneho zastupiteľstva:

KOVZ Komisia o ochr. ver. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
KSZR Komisia sociálna, zdravotná a rodiny
KVMaŠ Komisia vzdelávania, mládeže a športu
KVaÚP Komisia výstavby a územného plánovania
KK Komisia kultúry
KNsM Komisia nakladania s majetkom
KVP Komisia verejného poriadku
KŽP Komisia životného prostredia
KD Komisia dopravy
KF Komisia finančná
KM Komisia mandátová