Doprava

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.4 - Viera Šmotláková
Telefon: 59 24 64 13
E-mail: viera.smotlakova@staremesto.sk

 

Poverená riadením oddelenia dopravy:
Ing. Janka Mešťaníková
Telefon:  59 24 62 34
E-mail: janka.mestanikova@staremesto.sk

 

Poverená riadením referátu správy komunikácií: 
JUDr. Eva Kostolanyiová
Telefon: 59 24 63 39
E-mail: eva.kostolanyiova@staremesto.sk

 

Kontaktná osoba: Bombara Edmund

Telefon: 59 24 62 64

E-mail:  edmund.bombara@staremesto.sk

 

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Rafajdusová

Telefon: 59 24 63 13
E-mail: jana.rafajdusova@staremesto.sk

 

 

Zoznam komunikácii v správe mestskej časti

 

Parkovacia politika

 

Zvláštne užívanie miestnych komunikácií