Majetok a financie

Mestská časť pri výkone samosprávnych funkcií miestneho charakteru vykonáva úlohy súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom hlavného mesta zvereným jej do správy, s nadobudnutým majetkom a s vlastným majetkom. Zostavuje a schvaľuje rozpočet mestskej časti a záverečný účet mestskej časti.

 

Verejné obstarávanie - Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za obdobie apríl až jún 2011

 

Verejné obstarávanie - Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013

 

Verejné obstarávanie - Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013