Materiály

Schválenie programu zasadnutia

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009

Súbory na stiahnutie

2. Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky, rok 2009

Súbory na stiahnutie

Stanovisko Stanovisko (PDF, 35,72 KB)
Hlavička k materiálu Hlavička k materiálu (PDF, 3,3 KB)
Materiál Materiál (ZIP, 10,66 MB)

3. Územný plán zóny A4 Mudroňova sever – Palisády - zmeny a doplnky č. 1, 2009

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (ZIP, 6,28 MB)
Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 21,81 KB)
Poučenie k návrhu VZN Poučenie k návrhu VZN (PDF, 13,95 KB)
Stanovisko KSU Stanovisko KSU (PDF, 92,52 KB)

4. Zmeny a doplnky územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), v regulačnom bloku č. 22, rok 2009

časť A - prešla hlasovaním, časť B a C - nezískala dostatočný počet hlasov

Súbory na stiahnutie

Stanovisko KSU Stanovisko KSU (PDF, 67,21 KB)
Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 18,59 KB)
Materiál 1/2 Materiál 1/2 (ZIP, 15,84 MB)
Materiál 2/2 Materiál 2/2 (ZIP, 4,84 MB)

5. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010

Súbory na stiahnutie

6. Informácia o čerpaní rozpočtu v kapitole 04.5.1.2. k 31.8.2009

Súbory na stiahnutie

7. Návrh na zrušenie Smernice o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme

Súbory na stiahnutie

8. Vyhodnotenie akčného plánu realizácie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009

Súbory na stiahnutie

Príloha 1 Príloha 1 (PDF, 6,7 KB)
Materiál Materiál (PDF, 101,91 KB)

9. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

10. Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vykonanou v roku 2007

Súbory na stiahnutie

11. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov – kontroly poskytovania cestovných náhrad v roku 2009

Súbory na stiahnutie

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2009

Súbory na stiahnutie

13. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

13/A. Informácia o založení Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Prílohy Prílohy (ZIP, 145,91 KB)

13/B. Návrh dodatku č.3 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Príloha Príloha (PDF, 53,59 KB)

14. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

15. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

16. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Továrenská, stavba súp. č. 7362 a pozemok parc. č. 9036/2 priamym predajom

Súbory na stiahnutie

17. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Flöglova, stavba súp. č. 6118 a pozemok parc. č. 3444/8 priamym predajom

Súbory na stiahnutie

18. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Dunajská, stavba súp. č. 6236 a pozemok parc. č. 8846/6 priamym predajom

Súbory na stiahnutie

19. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Grösslingová, stavba súp. č. 6195 a pozemok parc. č. 8988/7 priamym predajom

Súbory na stiahnutie

20. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Cintorínska 8, súp. č. 102863 a podielu na pozemku parc. č. 8622/3

Súbory na stiahnutie

21. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 7, súp. č. 4066 a podielu na pozemku parc. č. 10297, 10300, 10304, 10305, 10306

Súbory na stiahnutie

22. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 38, súp. č. 4092 a podielu na pozemku parc. č. 10239, 10243, 10245

Súbory na stiahnutie

23. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Leškova 2, súp. č. 3014 a podielu na pozemku parc. č. 7964

Súbory na stiahnutie

24. Návrh na predaj pozemku parc. č. 767/4 na ulici Škarniclova

Súbory na stiahnutie

25. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. č. 4560 a parc. č. 4561 na ulici Šafránová

Súbory na stiahnutie

26. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 3751/8 na ulici Za Sokolovňou

Súbory na stiahnutie

27. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 3751/13 na ulici Za Sokolovňou

Súbory na stiahnutie

28. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 2983/13 na ulici Vlčkova

Súbory na stiahnutie

29. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 3096/9 na ulici Mišíkova

Súbory na stiahnutie

30. Návrh na predaj pozemku pod garážou parc. č. 3163/2, 3162/3 na ulici Palisády 43

Súbory na stiahnutie