Materiály

Schválenie programu zasadnutia

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

1. Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I na volebné obdobie 2010-2014

Súbory na stiahnutie

2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o pešej zóne

5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 4/2005 o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení VZN č. 4/2007 z 27.3.2007

6. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2005, ktorým sa vydávajú trhové poriadku pre trhoviská, tržnice, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2008 a 5/2007

7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2010 – 2012

8. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009

Súbory na stiahnutie

9. Návrh na odpredaj podielu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v spoločnosti BPS Park, a.s.

Súbory na stiahnutie

10. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Cintorínska 8 súp. č. 102863 a podielu na pozemku parc. č. 8622/3

Súbory na stiahnutie

11. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 7 súp. č. 4066 a podielu na pozemkoch parc. č. 10297, 10300, 10304, 10305, 10306

Súbory na stiahnutie

12. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na ulici Krížna 38 súp. č. 4092 a podielu na pozemku parc. č. 10239, 10243, 10245

Súbory na stiahnutie

13. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Leškova 2 súp. č. 3014 a podielu na pozemku parc. č. 7964

Súbory na stiahnutie

14. Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Špitálska 29 stavby súp. č. 2193 a pozemku parc. č. 8514/2

Súbory na stiahnutie

15. Návrh na predaj pozemku parc. č. 767/4 na ulici Škarniclova

Súbory na stiahnutie

16. Návrh zámeru na predaj nehnuteľností na ulici Dunajská stavba súp. č. 6236 a pozemok parc. č. 8846/6 priamym predajom

Súbory na stiahnutie

17. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku

Súbory na stiahnutie

18. Návrh Dodatku č. 2 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

19. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2010

Súbory na stiahnutie

20. Návrh predbežného rozpočtu rekonštrukčných prác Projektu revitalizácie Pisztoryho paláca

Súbory na stiahnutie

21. Návrh na zmenu uznesenia č. 44/2004 v časti A.

Súbory na stiahnutie

Opravené uznesenie Opravené uznesenie (PDF, 6,98 KB)

22. Návrh na zmenu uznesenia č. 152/2003 v časti A. bod 2

Súbory na stiahnutie

Opravené uznesenie Opravené uznesenie (PDF, 6,39 KB)

23. Návrh na zmenu uznesenia č. 30/2003 v časti A.

Súbory na stiahnutie

Opravené uznesenie Opravené uznesenie (PDF, 6,76 KB)

24. Návrh Dodatku č. 1 Zásad na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených nákladov na ošatenie, úpravu zovňajšku účinkujúcim na občianskych obradov a občianskych slávnostiach

Súbory na stiahnutie

Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 (PDF, 6,38 KB)

25. Návrh na dotvorenie pamätníka československej štátnosti na Vajanského nábreží

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

26. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

26/B. Zámer na založenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Príloha č. 1 Príloha č. 1 (PDF, 133,68 KB)
Príloha č. 3 Príloha č. 3 (PDF, 14,84 KB)

27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

28. Nové interpelácie

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.