Materiály

Schválenie programu zasadnutia

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

Voľba poslancov do komisie

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

1. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na rok 2009

Súbory na stiahnutie

Doplnenie uznesenia Doplnenie uznesenia (PDF, 6,64 KB)

2. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Bezručovej 8, súp. č. 2537, podiel na pozemkoch parc. č. 8940/13, 8940/14, 8940/16

Súbory na stiahnutie

3. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Gorkého 1, súp. č. 100206, podiel na pozemku parc. č. 120

4. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Klariskej 10, súp. č. 326, podiel na pozemku parc. č. 374

Súbory na stiahnutie

5. Návrh na predaj bytov v bytovom dome na Obchodnej 7, súp. č. 544, podiel na pozemku parc. č. 8408

Súbory na stiahnutie

6. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Banskobystrickej 12, súp. č. 3029, podiel na pozemku parc. č. 7740

Súbory na stiahnutie

7. Návrh na predaj nebytového priestoru v bytovom dome na Gorkého 15, súp. č. 100200, podiel na pozemku parc. č. 107/1

Súbory na stiahnutie

8. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

9. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2009/2010 a ostatných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

10. Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2009

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 181,93 KB)

11. Návrh Projektu revitalizácie Pisztoryho paláca

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 32,77 KB)

12. Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní v roku 2010

Súbory na stiahnutie

13. Správa o výsledku kontroly správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní zákaziek verejným obstarávaním mestskou časťou Bratislava –Staré Mesto za roky 2007 a 2008 podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Súbory na stiahnutie

Tabuľky Tabuľky (PDF, 113,34 KB)

14. Plán zimnej služby na sezónu 2009 – 2010

15. Informácia o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11.2009 do 31.3.2010

Súbory na stiahnutie

16. Návrh Orientačného plánu zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010

Súbory na stiahnutie

17. Informácia o výberových konaniach na dodávateľov prác opravy ciest a kanalizačných vpustov a o spôsobe kontroly vykonávaných a fakturovaných prác

Súbory na stiahnutie

18. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

18/A Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. /2009 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

Súbory na stiahnutie

18/B Informácia o Správe o výsledku kontroly vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004-2006-Európskeho sociálneho fondu

Súbory na stiahnutie

18/C - Návrh na rekonštrukciu Miestnej rady

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

19. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

20. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.