Materiály

 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, poučenie k návrhu VZN
  Záväzná časť
  Grafická časť
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.10/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb,  o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.6/2008
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, plné znenie VZN 10/2004
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2008 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN
 4. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č.95/2008
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, uznesenie 95/2008
 5. Návrh zloženia, náplne činnosti a harmonogramu prác pracovnej skupiny komunitného plánovania sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 6. Vyhodnotenie zabezpečenia schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11.2008 do 31.3.2009
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
 7. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2008 – 2009
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
 8. Vyhodnotenie starostlivosti o zeleň za rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
  Tabuľky
  Dodatok
 9. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnice komisií
 11. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Sokolskej ulici, pozemku parc. č. 3718/19
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 12. Návrh na zmenu uznesenia č. 143/2008 zo dňa 9.12.2008, ktorým bol schválený nájom NP v bytovom dome na Grösslingovej 6
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 13. Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a výdajne školskej jedálne pri Materskej škole Dobšinského 2 zo siete škôl a školských
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 14. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2007 – v ZŠ na Dubovej ulici
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 15. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
 16. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  materiál bude predložený dodatočne
 17. Rôzne
 18. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 19. Nové interpelácie