Materiály

 1. Informácia o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti za rok 2008
  Košielka, materiál
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  stiahnutý z rokovania
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších zmien a doplnkov
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, § 3
  Príloha Sedlárska
  Príloha Panská
 4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava –Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh žiadosti, poučenie k návrhu VZN
  Tabuľka vyúčtovania
 5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
  stiahnutý z rokovania
  nahradený bodom:
  Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2009
  Košielka, návrh uznesenia
  Dôvodová správa
 6. Návrh na predaj nehnuteľností na Kubániho ulici, pozemkov parc. č. 4797/8, 4797/9
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 7. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Janáčkovej ulici, pozemku parc. č. 8720/11
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 8. Návrh na predaj nehnuteľností na Továrenskej ulici, pozemkov parc. č. 9053/13, 9053/18
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 9. Návrh na schválenie dohody o urovnaní a návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská – Grösslingová 23 Matici slovenskej
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 10. Návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská 18 – Grösslingová 23 (kupujúci INTERMONT a.s.)
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 11. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  Materiál
 12. Návrh akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  Materiál
 13. Analýzy a odporúčania pre Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (s krátkodobou víziou do roku 2010 a s dlhodobou víziou do roku 2015)
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  Časť I
  Časť II
  Príloha 1
  Časť III
  Časť IV
  Príloha
 14. Návrh cieľov a priorít sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – akčný plán na rok 2009
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 15. Návrh na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 16. Návrh na zriadenie Útvaru hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 17. Návrh na zriadenie Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zriaďovacia listina
 18. Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a výdajne školskej jedálne pri Materskej škole Dobšinského 2 zo siete škôl a školských zariadení
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 19. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2007 v MŠ na Šulekovej ulici
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 20. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2007 a rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
  Tabuľky
 21. Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré vyplynuli zo správy o výsledku kontroly nakladania s majetkom mestskej časti – prenájom nebytových priestorov
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 22. Vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy za rok 2008
  Košielka, materiál
  Prílohy
 23. Rôzne
  23/A Návrh na zrušenie uznesenia 64/2006 bodu 2.1. o prevode vlastníctva nebytového priestoru č. 108 v bytovom dome Gorkého 13, 15
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 24. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 25. Nové interpelácie