Materiály

 1. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 2. Návrh na zriadenie mimorozpočtového fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 3. Návrh určenia výšky registračného poplatku
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 4. Návrh na predaj nehnuteľností na Drotárskej ceste, pozemkov parc. č. 2491/18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25,26
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 5. Návrh na predaj nehnuteľností na Drotárskej ceste, pozemkov parc. č. 4548/11, 4436/7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 6. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Jesenského 6
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 7. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Vazovova 4
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 8. Vyhodnotenie realizácie úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  Materiál
 9. Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom mestskej časti – prenájom nebytových priestorov
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
  Tabuľka
 10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
 11. Rôzne

 12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 13. Nové interpelácie