Materiály

 1. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších zmien a doplnkov
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, poučenie k návrhu VZN
  Upravené znenie VZN 9/2004
 2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení neskorších zmien a doplnkov
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, poučenie k návrhu VZN
  Upravené znenie VZN 3/1996
 3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných rekonštrukčných a udržiavacích prácach
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, poučenie k návrhu VZN
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN
  Upravené znenie VZN 8/2004
 5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, poučenie k návrhu VZN
 6. Návrh na 6. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2009 – 2011
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, stanovisko hlavnej kontrolórky
  Tabuľky
 8. 8/A Návrh na schválenie dohody o urovnaní a návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská 18 – Grösslingová 23 Matici slovenskej
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
  8/B Návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská 18 – Grösslingová 23  (kupujúci INTERMONT, a.s.)
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 9. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Vlčkovej ulici, pozemkov parc. č. 3394 a parc. č. 3395
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 10. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ulici, pozemok parc. č. 8774
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 11. Návrh na predaj nehnuteľností na Dunajskej ulici, stavba súp. č. 6236 a pozemok parc. č. 8846/6
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 12. Návrh na predaj nehnuteľností na Flöglovej ulici, stavba súp. č. 6118 a pozemok parc. č. 3444/8
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 13. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/6 na nehnuteľnostiach na ulici Kýčerského 9
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  13/A Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Beskydská 10, stavby súp. č. 3134 a pozemku parc.č.7464/3
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 14. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Grösslingová 6
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zmluva o nájme
 15. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Škarniclova 1
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zmluva o nájme
 16. Návrh  na predaj nehnuteľnosti na Búdkovej ceste, pozemok parc. č. 4289/24
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 17. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2009
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 18. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  Materiál
 19. Orientačný plán činnosti Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
 20. Návrh na pomenovanie ulice v urbanistickom obvode Tlačové centrum
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica KK
 21. Analýza efektívnosti nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve organizácie VEPOS Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
 22. Rôzne
 23. Nové interpelácie