Materiály

  1. Návrh VZN o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania
    Návrh VZN, dôvodová správa
    Tabuľka
  2. Delegovanie zástupcov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do rád základných škôl
    Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  3. Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
    Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
  4. Návrh na rozšírenie partnerstva a spolupráce s neziskovou organizáciou MAJÁK NÁDEJE n.o.
    Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
  5. Informácia o plnení úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
    Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
  6. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2008
    Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
    Plnenie rozpočtu k 30.6.2008
    Plnenie rozpočtu k 15.8.2008
  7. Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008  a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
    Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  8. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Novosvetskej ulici, parc. č. 3021/3
    Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  9. Návrh na predaj nehnuteľnosti Na Kalvárii, parc. č. 3768/3
    Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  10. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Mudroňovej ulici, parc. č. 1642/10
    Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  11. Návrh Dodatku č. 1, ktorým sa menia Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
    Košielka, návrh uznesenia, materiál, dôvodová správa
  12. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
    Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
  13. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998-2007 a I. polrok 2008
    Košielka, materiál, návrh uznesenia
    Tabuľky
  14. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2005 z 13. decembra 2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze za rok 2007
    Košielka, návrh uznesenia, materiál
  15. Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska – doplnenie
    Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
  16. Vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2008
    Košielka, materiál
    Návrh uznesenia
  17. Návrh vecného plánu starostlivosti o zeleň, ktorá je zverená mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
    Košielka, materiál
    Návrh uznesenia
  18. Návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009
    Košielka, materiál
    Návrh uznesenia
  19. Návrh aktualizácie parkovacej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008-2012
    Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
    Materiál
  20. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
    Košielka, návrh uznesenia, materiál, zápisnica z mandátovej komisie
  21. Rôzne

  22. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
    Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál