Materiály

 1. Informácia o príprave zákona navrhnutého Regionálnym združením mestských častí hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh zákona o Bratislave
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava . Staré Mesto č. .../2008 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, príloha č.1
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 10/2004 o bližších podmienkach poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, príloha č.1, upravené VZN 10/2004, prílohy 1,2,3,4,5
 4. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 6. Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Srnčia, pozemok parc. č. 4592, 4593, 4594 a stavby súp. č. 1535
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 7. Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránová-Srnčia, parc. č. 4588/1, 4588/2
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 8. Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránová-Srnčia, parc. č. 4569, 4570
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 9. Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránová-Srnčia, parc. č. 4565, 4564
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 10. Návrh na predaj nehnuteľností na Sklenárskej ulici, parc. č. 4606, 4607/1,2,3, 4609, 4610
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 11. Návrh na predaj nehnuteľností na Svetlej ulici, parc. č. 2256, 2257/1, 2257/2
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 12. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 901 v dome na Františkánskom nám. 7
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 13. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 13 v dome na Grösslingovej 49
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 14. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 10 v dome na Panenskej 26
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 15. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 9 v dome na ulici Palisády 59 a návrh na predaj nehnuteľností na ulici Palisády 59
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 16. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 153/648 na nehnuteľnostiach na ulici Michalská 25
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 18. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2007
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
  Prílohy č. 1,2,3,4
 19. Vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS Bratislava - Staré Mesto za I. štvrťrok 2008 
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
  Hodnotenie I
  Hodnotenie II
  Hodnotenie III
 20. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

 21. Návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska
  Košielka, dôvodová správa, návrh uznesenia, materiál
 22. Rôzne

 23. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 24. Nové interpelácie