Materiály

 1. Prerokovanie protestu prokurátora k všeobecne záväznému nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení neskorších zmien a doplnkov
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
  Návrh VZN
  Úplné znenie VZN 1/2005
  Prílohy k VZN
  Protest prokurátora
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2008 o poskytovaní finančnej pomoci občanom v čase núdze
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN
 3.  Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  na rok 2008 a zmenu tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  na rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 4. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2007
  Košielka, návrh uznesenia
  Materiál
  Tabuľka
 5. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2007
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
  Tabuľka
 6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 7. Návrh na predaj nehnuteľností na Jedlíkovej ulici, parc. č. 8454/2, 8454/5
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 8. Návrh na predaj nehnuteľností na Korabinského ulici, parc. č. 2466
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 9. Návrh na predaj nehnuteľností na Svetlej ulici, parc. č. 2256, 2257/1, 2257/2
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 10. Informácia o postupe prác investičných akcií
  Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 11. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2007/2008
  Košielka, návrh uznesenia, materiál
 12. Vyhodnotenie zabezpečenia schodnosti chodníkov v zimnom období 2007/2008
  Košielka, materiál, návrh uznesenia
 13. Správa Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
 14. Správa Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košielka, materiál, návrh uznesenia
 15. Rôzne
 16. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Materiál
  Príloha č.1
  Príloha č.2
  Príloha č.3
  Príloha č.4
  Príloha č.5
  Príloha č.6
  Príloha č.7
 17. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto