Materiály

 1. Návrh na reštrukturalizáciu VEPOS Staré Mesto
  Košieľka
  Materiál
  Návrh uznesenia
 2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti za I. polrok 2007
  Košieľka
  Návrh uznesenia, dôvodová správa
  Tabuľka
 3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2007
  Košieľka
  Návrh uznesenia, dôvodová správa
 4. Návrh Orientačného plánu činnosti a termínov Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2007
  Košieľka
  Materiál
  Dôvodová správa
  Návrh uznesenia
 5. Návrh na zrušenie uznesení u nerealizovaných prevodov vlastníctva nebytových priestorov č. 466/1997, 467/1997, 488/1998, 489/1998, 689/1998, 690/1998, 725/1998, 34/1999, 193/1999, 89/2000, 112/2000, 98/2001, 48/2002, 119/2002, 150/2002, 18/2003, 82/2003, 31/2004 a 169/2004
  Košieľka, návrh uznesenia, dôvodová správa
 6. Správa o kontrole plnenia uznesení za roky 1998-2006 a I. polrok 2007
  Košieľka
  Materiál
  Návrh uznesenia
  Tabuľka
 7. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2006 v Základnej škole na Dubovej ulici
  Košieľka
  Materiál
  Návrh uznesenia
 8. Správa o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia v roku 2007
  Košieľka
  Materiál
 9. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava –Staré Mesto, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2006 (materiál č. 6 zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 26.6.2007)
  Materiál
 10. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru
  Košieľka
  Návrh uznesenia
  Dôvodová správa
 11. Rôzne