Materiály

 1. 1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006
  Košieľka
  Návrh uznesenia
  Materiál
  Tabuľka č. 1
  Tabuľka č. 2
  Stanovisko hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006
  SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA PRE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA STARÉ MESTO
 2. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2006
  Košieľka
  Návrh uznesenia
  Materiál
  Tabuľka
 3. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2006
  Košieľka
  Materiál
  Tabuľka
 4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2007
  Košieľka
  Dôvodová správa
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2007
  Košieľka
  Návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál
 6. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 2/2006 starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košieľka
  Návrh uznesenia, materiál
 7. Návrh na zriadenie samostatnej rozpočtovej organizácie s názvom RETEST – resocializačné terapeutické stredisko
  Košieľka
  Návrh uznesenia
  Dôvodová správa
  Zriaďovacia listina
 8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 59/2006 časť B. a návrh na schválenie zámeru opätovné zriadenie Detských jaslí na Materskej školy na ul. Javorinská 9 v Bratislave
  Košieľka
  Návrh uznesenia
  Dôvodová správa
 9. Návrh projektu využitia Pisztoryho paláca v zmysle uznesenia  č. 57/2007 časť B.
  Košieľka
  Návrh uznesenia
  Dôvodová správa
  Projekt Revitalizácie Pizstoryho paláca
 10. Rôzne
  10/A Návrh na doplnenie stanoviska mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k aktualizácii územného plánu zóny A6 Bratislava 2006 sektor č. 10a
  Košieľka
  Návrh uznesenia
  Dôvodová správa
  10/B SPRÁVA o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Materiál
 11. Interpelácie