Materiály

 1. Návrh Dodatku č. 13 Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Košieľka + Dôvodová správa
 2. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2007
  Košieľka
  Návrh uznesenia, dôvodová správa
 3. Návrh na odpredaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v obchodnej spoločnosti TV CENTRUM s.r.o.
  Košieľka
  Návrh uznesenia
  Dôvodová správa
 4. Indikatívne možnosti čerpania fondov EU v programovacom období 2007-2013 v podmienkach mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti
  Košieľka
  Návrh uznesenia
  Dôvodová správa
  Indikatívne možnosti čerpania fondov EU...
  Príloha č.1
 5. Návrh na určenie zariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré budú hospodáriť so zvereným preddavkom
  Košieľka
  Návrh uznesenia
  Dôvodová správa
 6. Návrh na zmenu termínu zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
  Košieľka
  Návrh uznesenia
  Dôvodová správa
 7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2007
  Košieľka
  Návrh uznesenia
  Dôvodová správa
  Dodatok - košieľka
  Dodatok
 8. Správa o vybavovaní sťažností a petícii za rok 2006
  Košieľka
  Správa o vybavovaní sťažností a petícii za rok 2006
  Tabuľka
 9. Informácia o vyhodnotení starostlivosti o zeleň, ktorá je zverená mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006
  Košieľka
  Vyhodnotenie starostlivosti o zeleň za rok 2006
 10. Informácia o vyhodnotení plánu opráv a údržby na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy za rok 2006
  Košieľka
  Vyhodnotenie plánu opráva a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy za rok 2006
  Tabuľka
 11. Návrh náplne činnosti Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Návrh náplne činnosti Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny