Materiály

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2010

Súbory na stiahnutie

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2011 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov

Súbory na stiahnutie

3. Návrh Štatútu fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

4. Návrh Zásad tvorby a použitia prostriedkov rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

5. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 a návrh tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011

Súbory na stiahnutie

6. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2010

Súbory na stiahnutie

7. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2010

Súbory na stiahnutie

8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011

Súbory na stiahnutie

9. Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky č. 3, rok 2009 – doplnenie stanoviska

10. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 60/2010

11. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 140/2010

Súbory na stiahnutie

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2011

Súbory na stiahnutie

13. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2010

Súbory na stiahnutie

14. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

15. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010

Súbory na stiahnutie

16. Správa o činnosti neziskového fondu Európska hudobná akadémia Bratislava – Schengen, n.f. za rok 2010 a menovanie členov správnej rady a revízora

Súbory na stiahnutie

17. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislava

Súbory na stiahnutie

18. Návrh na vytvorenie zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

19. Návrh účasti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v záujmovom združení právnických osôb „Kráľovská Bratislava“

Súbory na stiahnutie

20. Voľba poslancov do komisie pre posudzovanie žiadosti o nájom obecného bytu

Súbory na stiahnutie

21. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2010/2011

Súbory na stiahnutie

22. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku formou verejnej obchodnej súťaže

Súbory na stiahnutie

23. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Súbory na stiahnutie

24. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Grösslingová 52

Súbory na stiahnutie

25. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Kopčianska 86

Súbory na stiahnutie

26. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Krížna 10

Súbory na stiahnutie

27. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Panská 7

Súbory na stiahnutie

28. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Gajova 7

Súbory na stiahnutie

29. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Štúrova 6

Súbory na stiahnutie

30. Návrh na odpustenie dlhu, nebytový priestor Pražská 39

Súbory na stiahnutie

31. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Kopčianska 88

Súbory na stiahnutie

32. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Grösslingová 52

Súbory na stiahnutie

33. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

34. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

35. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.