Materiály

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2011 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN (PDF, 32 KB)

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2010

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, správa, stanovisko miestneho kontrolóra, tabuľky - rozpočet, mimorozpočtové fondy (PDF, 430 KB)

3. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, tabuľky (PDF, 52 KB)

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava –Staré Mesto na rok 2011

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 18 KB)

5. Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 24 KB)

6. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva pozemku parcela registra „C“ parc. č. 4744/61

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, snímka (PDF, 106 KB)

7. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva pozemku parcela registra „C“ parc. č. 1975/8

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, snímka (PDF, 118 KB)

8. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva pozemku parcela registra „C“ parc. č. 10224/7 a parc. č. 10242/3

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, snímka (PDF, 219 KB)

9. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva bytov na ulici Obchodná 25

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 48 KB)

10. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva bytov na ulici Obchodná 23

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 44 KB)

11. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 9053/15 na ulici Továrenská

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka (PDF, 48 KB)

12. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 2631/4 na ulici Červeňova

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka (PDF, 56 KB)

13. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 3874/6 na ulici Langsfeldova

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka (PDF, 33 KB)

14. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 754/3 na ulici Palisády

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka (PDF, 53 KB)

15. Návrh na nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 4443/7 a časti pozemku parcely registra „C“ č. 4439/2 na ulici Prvosienková ako prípad hodný osobitného zreteľa

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka (PDF, 65 KB)

16. Návrh na nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 21375/1 na ulici Paulínyho ako prípad osobitného zreteľa

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka (PDF, 53 KB)

17. Návrh na nájom nebytového priestoru na Heydukovej ulici 25 ako prípad osobitného zreteľa

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, prezentácia (PDF, 425 KB)

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2011

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 20 KB)

19. Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Výdajne školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave do siete škôl a školských zariadení

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 20 KB)

20. Návrh Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 – 2014

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 430 KB)

21. Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Seniorcentrum Staré Mesto

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 57 KB)

22. Správa Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica komisie (PDF, 25 KB)

23. Návrh na založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom „Poznaj Staré Mesto, n.o.“

Súbory na stiahnutie

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica komisie (PDF, 308 KB)

24. Rôzne

Súbory na stiahnutie

25. Interpelácie

Súbory na stiahnutie