Materiály

Schválenie programu zasadnutia

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

1. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hl. mesta SR Bratislavy

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 60,98 KB)

4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 173,82 KB)

5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk prevádzkovaných mestskou príspevkovou organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta SR

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 968,84 KB)

6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto k návrhu materiálu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“

Súbory na stiahnutie

7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2011 až 2013

8. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2010/2011

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 10,62 KB)
Prílohy Prílohy (PDF, 36,59 KB)

9. Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní v roku 2011

Súbory na stiahnutie

10. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 157/2003 v znení uznesenia č. 14/2004

Súbory na stiahnutie

11. Návrh na doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 47/2010

Súbory na stiahnutie

12. Návrh na nájom pozemkov parcely registra „C“ č. 2837/1 a 2836 na Novosvetskej ulici – Majakovského ulici

Súbory na stiahnutie

13. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra „C“ č. 1678/6 a 1678/9 na Riznerovej ulici

Súbory na stiahnutie

14. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 3195/3 na ulici Palisády

Súbory na stiahnutie

15. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C" číslo 2983/8 na ulici Vlčkova

Súbory na stiahnutie

16. Návrh na predaj pozemku pod garážou parcely registra "C číslo 1273/3 na ulici Dankovského

Súbory na stiahnutie

17. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 3874/2, 3874/3, 3874/4, 3874/9 na ulici Langsfeldova

Súbory na stiahnutie

18. Návrh na predaj pozemkov pod garážami parcely registra "C" číslo 9850/2, 9851/2, 9855/9 na ulici Šoltésovej

Súbory na stiahnutie

18/A. - Návrh na predaj obchodného podielu v obchodnej spoločnosti TV CENTRUM s.r.o.

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

19. Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku parcely registra „C“ č. 4224 na Nekrasovovej ulici

Súbory na stiahnutie

19/A. Návrh na predĺženie doby nájmu pozemkov parcela č. 4289/16, parcela č. 4290/10 a parcela č. 4290/11

Súbory na stiahnutie

19/B. - Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytovom priestore na Zelenej ulici č.1 v Bratislave

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

20. Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 28,44 KB)

21. Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov - kontrola poskytovania cestovných náhrad v r. 2009

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 36,1 KB)

22. Správa o výsledku kontroly dodržiavania postupu pri pridelení bytov z bytového fondu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do nájmu podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 z 30.3.2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie v rokoch 2007 až 2010

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 93,65 KB)
Tabuľky Tabuľky (PDF, 64,18 KB)

23. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2010/2011 a ostatných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Materiál Materiál (PDF, 110,11 KB)
Tabuľky 1,2 Tabuľky 1,2 (PDF, 34,76 KB)
Tabuľky 3,4 Tabuľky 3,4 (PDF, 30,41 KB)

24. Skrátená prezentačná verzia Komunitného plánu sociálnych služieb Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

25. Informácia o prevádzkovaní a činnosti klubov dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

26. Návrh na zriadenie Denného centra na Javorinskej ul. 9

Súbory na stiahnutie

27. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

27/A. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010

Súbory na stiahnutie

27/B. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2008 z 09. decembra 2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2009 z 29. septembra 2009

28. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

29. Nové interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.