Materiály

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, zmeny (PDF, 125 KB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, zmeny (PDF, 86 KB)

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, zmeny (PDF, 119 KB)

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o pešej zóne

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, zmeny, príloha č.1 Michalská ulica, pôvodná Michalská ulica, zrušené prílohy (PDF, 1568 KB)

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o určení školských obvodov základných škôl v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, zmeny (PDF, 79 KB)

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, zmeny (PDF, 84 KB)

7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2012-2014

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, stanovisko kontrolóra, textová časť, tabuľky (PDF, 670 KB)

8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnice komisií MZ (PDF, 244 KB)

9. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 45 KB)

10. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 24 KB)

11. Návrh Dodatku č. 1 k Pravidlám nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 47 KB)

12. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, dôvodová správa, návrh uznesenia, návrh rokovacieho poriadku (PDF, 89 KB)

Materiál Doplňujúci návrh (PDF, 38 KB)

13. Návrh Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - neposlancov

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 46 KB)

14. Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 25 KB)

15. Porovnanie výdavkov na zimnú službu v sezóne 2010/2011 s mestami s terénom a klímou porovnateľných s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, porovnanie (PDF, 18 KB)

16. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc. č. 3719/6

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 19 KB)

17. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Flöglovej ulici, parc. č. 3453/4

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 19 KB)

18. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šoltésovej ulici, parc. č. 9855/4

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 38 KB)

19. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Stará vinárska, parc. č. 2758/25

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 19 KB)

20. Návrh na predaj podielu na priľahlom pozemku - záhrade na ulici Fraňa Kráľa 23, parc. č. 3681/3

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 21 KB)

21. Návrh na predaj stavby – garáže, súp. č. 7362 a pozemku parc. č. 9036/2 pod predmetnou garážou na Továrenskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 21 KB)

22. Návrh na predaj bytu na Nám. 1. mája č. 13 ako prípad hodný osobitného zreteľa

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 61 KB)

23. Návrh na nájom nebytového priestoru  - CO kryt na ul. Fraňa Kráľa č. 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 22 KB)

24. Návrh na nájom pozemku na Ostravskej ulici, ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 3776

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 20 KB)

25. Návrh na nájom pozemkov vo vnútrobloku Záhradnícka - Krížna, ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 10224/7 a parc. č. 10242/3

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 20 KB)

26. Právne stanovisko a návrh ďalšieho postupu pri riešení sporu vo veci o vydanie nehnuteľnosti na Drevenej 10, Bratislava

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, právne stanovisko, analýza spisu (PDF, 115 KB)

nahradený bodom:
26. Informácia o prebehu súdneho sporu vo veci vydania nehnuteľnosti na Drevenej 10

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 35 KB)

27. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2012

Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 20 KB)

28. Návrh na vyradenie Základnej školy Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, stanovisko komisie MZ (PDF, 25 KB)

29. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2011/2012

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, stanovisko komisie MZ, materiál, tabuľky (PDF, 114 KB)

30. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení   v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, stanovisko komisie MZ (PDF, 21 KB)

31. Informácia - Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2011

Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 42 KB)

32. Celomestský zoznam pamätihodností

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 93 KB)

33. Návrh zmluvy o spolupráci s OZ Via Cultura
34. Vyhodnotenie účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 85 KB)

35. Informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh úloh do konca roka 2013

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 198 KB)

36. Návrh Orientačného plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 21 KB)

37. Rôzne
38. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 755 KB)

39. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto