Materiály

1. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 169 KB)

2. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnice z komisií MZ (PDF, 405 KB)

3. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2011/2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 21 KB)

4. Návrh na predaj pozemku pod stavbou na Úprkovej ulici, parc. č. 4768
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka, súhlas primátora, výpis z obchodného registra (PDF, 218 KB)

5. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeňovej ulici parc. č. 2608/6
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka, žiadosť o kúpu, výpis z listu vlastníctva (PDF, 319 KB)

6. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva nebytových priestorov na ulici Radlinského č. 51 formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka, výpis z uznesení, súhlas primátora (PDF, 135 KB)

7. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti rekreačnej chaty na Duchonke, k. ú. Prašice, okres: Topoľčany a  podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka, výpis z katastra, príloha (PDF, 159 KB)

8. Návrh na postúpenie pohľadávky mestskej časti voči Ing. Peter Horečný – HOMACO, Drotárska 4, 811 04 Bratislava, IČO: 17 461 928, vo výške 14 699,14 EUR s príslušenstvom
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 34 KB)

9. Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Projekt – Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 16 MB)

10. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 57/2011
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis z uznesení MZ (PDF, 40 KB)

11. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení   v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 23 KB)

12. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 22 KB)

13. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto