Materiály

1. Územný plán zóny Chalupkova, rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN (PDF, 87 KB)
Materiál Kompletný materiál (PDF, 23 MB)
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2012 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN (PDF, 64 KB)
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2012 o pešej zóne
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, príloha č.1, návrh VZN so zmenami, Panská, Sedlárska a Ventúrska ulica - zrušuje sa (PDF, 1,3 MB)
4. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa, výpis z OR (PDF, 87 KB)
5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Špitálskej ulici č. 16, parc. č. 8690/9
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, snímka (PDF, 148 KB)
Materiál List vlastníctva (PDF, 26 KB)
6. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2011
Materiál Košielka, návrh uznesenia, správa k záverečnému účtu, stanovisko miestneho kontrolóra, tabuľky (PDF, 386 KB)
7. Návrh na zaujatie stanoviska k spôsobu vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Hviezdoslavovo námestie č.11 z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 46 KB)
8. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2011
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, tabuľky (PDF, 117 KB)
9. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 23 KB)
10. Rôzne
11. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 596 KB)
12. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto