Materiály

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, pomocný materiál (PDF, 115 KB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty  a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, pomocný materiál (PDF, 67 KB)

3. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnice z komisií MZ (PDF, 2 MB)

4. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2012/2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, prílohy, mapka (PDF, 1 MB)

5. Návrh na schválenie nájmu nehnuteľnosti – stavby tzv. domčeka v Medickej záhrade v Bratislave z dôvodu  hodného osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh zmluvy (PDF, 129 KB)

6. Návrh na zmenu uznesenia č. 85/2012 zo dňa 25. septembra 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, uznesenie 85/2012 (PDF, 53 KB)

7. Návrh na zmenu uznesenia č. 90/2012 zo dňa 25. septembra 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, uznesenie 90/2012 (PDF, 55 KB)

8. Návrh na zmenu uznesenia č. 91/2012 zo dňa 25. septembra 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, uznesenie 91/2012 (PDF, 44 KB)

9. Návrh na zmenu uznesenia č. 92/2012 zo dňa 25. septembra 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, uznesenie 92/2012 (PDF, 51 KB)

10. Správa o výsledkoch prevádzkového a technického  auditu budov v správe/vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh opatrení
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 45 KB)

11. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva stavby súpisné č. 2193, postavená na pozemku parcela č. 8514/2 nachádzajúca sa na  Špitálskej ul. č. 29 v Bratislave
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 35 KB)

12. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Palárikova č. 29 v Bratislave
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 31 KB)

13. Návrh na vyňatie sobôt 5.1.2013, 30.3.2013, 6.7.2013, 2.11.2013, 23.11.2013, 28.12.2013 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 15 KB)

14. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2012/2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 45 KB)

15. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do rady školy pri Základnej škole s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 20 KB)

16. Informácia - Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 191 KB)

17. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 27 KB)

18. Rôzne

19. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 5,6 MB)

20. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto