Materiály

1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 77 KB)

2. Návrh na predaj nebytového priestoru na Grösslingovej ulici č. 6
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 136 KB)

3. Návrh na predaj nebytového priestoru na Medenej ulici č. 10
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 129 KB)

4. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na Nám. 1. mája, parc. č. 7731/3
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, prilohy (PDF, 182 KB)

5. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na ulici Slávičie údolie, parc. č. 2330/17
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, prilohy (PDF, 188 KB)

6. Rôzne