Materiály

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2012 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, pripomienky (PDF, 49 KB)

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2013 - 2015
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, textová časť, tabuľky (PDF, 664 KB)

3. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica z komisie MZ (PDF, 1 MB)

4. Návrh na predaj pozemku parc. č. 7741/3 na Banskobystrickej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, výpis z OR (PDF, 675 KB)

5. Návrh na nájom nebytového priestoru na Kollárovom nám. č. 20 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, žiadosť, výpis z OR (PDF, 172 KB)

6. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2850/3 a parc. č. 2850/4 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 472 KB)

7. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2848 a parc. č. 2850/5 na Břeclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 465 KB)

8. Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 4289/16
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, stavebné povolenie, výpisy z OR (PDF, 385 KB)

9. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 9143/5, parc. č. 9143/6 a parc. č. 9134/9 na križovatke Landererovej a Čulenovej ulice ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapky, interný list, žiadosť, výpis z OR (PDF, 764 KB)

10. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Špitálska č. 29 a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 39 KB)

11. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Špitálska č. 31 a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 39 KB)

12. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre hudby Bratislava-Staré Mesto sídliaceho na Ventúrskej ul. č. 9 za rok 2011 vrátane galérie Cypriána Majerníka
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 58 KB)

13. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto za rok 2011
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 89 KB)

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 18 KB)

15. Návrh Orientačného plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 18 KB)

16. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 76 KB)

17. Rôzne

18. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 2,7 MB)

19. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto