Materiály

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, Návrh VZN - čistá verzia, vyznačené zmeny, protest prokurátora (PDF, 275 KB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, Návrh VZN - čistá verzia, vyznačené zmeny (PDF, 123 KB)

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, Návrh VZN - čistá verzia, vyznačené zmeny (PDF, 72 KB)

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, Návrh VZN - čistá verzia, vyznačené zmeny (PDF, 72 KB)

5. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh dodatku (PDF, 118 KB)

6. Návrh na nájom nebytového priestoru na Kúpeľnej ulici č. 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, žiadosť o prenájom, výpis zo živnostenského registra (PDF, 210 KB)

7. Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 4289/16
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpis z obchodného registra SR (PDF, 203 KB)
Materiál Upravený a doplnený materiál (PDF, 127 KB)

8. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 10362/3 na Bernolákovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 72 KB)

9. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 4803/4 na Čerešňovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 76 KB)

10. Návrh na predaj nebytového priestoru na Lermontovovej ulici č. 9
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora (PDF, 176 KB)

11. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici parc. č. 3751/5
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, výpis z obchodného registra SR (PDF, 1,2 MB)

12. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 140/2010 v znení uznesenia č. 25/2011, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru – CO krytu na Sokolskej ulici č. 8
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis z uznesení MZ (PDF, 75 KB)

13. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis z uznesenia MZ (PDF, 52 KB)

14. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o veľkosti 79175/186349 na pozemku  parc. č. 132/2
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis z listu vlastníctva (PDF, 38 KB)

15. Návrh na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platieb za nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Pražskej ulici č. 39
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, žiadosť (PDF, 83 KB)

16. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Krížnej ulici č. 21
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, žiadosť (PDF, 42 KB)

17. Návrh na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platieb za nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Panskej ulici č. 7
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, žiadosť (PDF, 42 KB)

18. Návrh na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platieb za nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Grösslingovej ulici č. 25
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, žiadosť (PDF, 44 KB)

19. Návrh na odpustenie príslušenstva pohľadávky z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Grösslingovej ul. č. 52
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, žiadosť (PDF, 101 KB)

20. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Kopčianskej ulici č. 86
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, žiadosť (PDF, 114 KB)

21. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Kopčianskej ulici č. 88
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, žiadosť (PDF, 37 KB)

22. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Štúrovej ulici č. 6
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, žiadosť (PDF, 39 KB)

23. Návrh na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Gajovej ulici č. 7
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, žiadosť (PDF, 36 KB)

24. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu nachádzajúceho sa na Krížnej ulici č. 10
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, žiadosť (PDF, 36 KB)

25. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. januáru 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 72 KB)

26. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 71 KB)

27. Informácia o zmenách v spoločnosti Staromestská, a.s. (bývalý SNP Invest a.s.)
Materiál Košielka, návrh uznesenia, informácia, výpis z obchodného registra SR (PDF, 53 KB)

28. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 17 KB)

29. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 28 KB)

30. Rôzne

30/A. Návrh na vzdanie sa funkcie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a zvolenie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Návrh uznesenia (PDF, 7 KB)

30/B. Informácia o výsledku prerokovania Petície obyvateľov Bratislavy, ktorou žiadajú Mestské zastupiteľstvo o zrušenie uzn. 724/2012 z 26.9.2012
Materiál Materiál (PDF, 795 KB)

31. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 1,2 MB)

32. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto