Materiály

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 8,8 MB)

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2013 o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, príloha k návrhu VZN (PDF, 35 KB)

3. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 39 KB)

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – sociálna oblasť
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica z komisie MZ (PDF, 1,2 MB)

5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2013 – oblasť kultúry
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica z komisie MZ (PDF, 1,6 MB)

6. Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 4289/16
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpisy z OR SR (PDF, 204 KB)

7. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 426 KB)

8. Návrh na nájom pozemku pod garážou, časť parcely registra „E“, parc. č. 7248/1 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 66 KB)

9. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 7674/7 na Čajkovského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 75 KB)

10. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 2491/25 na Drotárskej ceste ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 74 KB)

11. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3718/7 na Sokolskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka (PDF, 64 KB)

12. Návrh na predaj nebytového priestoru na Grösslingovej ulici č. 28
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora (PDF, 166 KB)

13. Návrh na predaj nebytového priestoru na Kozej ulici č. 19
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora (PDF, 161 KB)

14. Návrh na predaj nebytového priestoru na Krížnej ulici č. 21
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora (PDF, 161 KB)

15. Návrh na predaj nebytového priestoru na Leškovej ulici č. 7
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora (PDF, 164 KB)

16. Návrh na predaj nebytového priestoru na Podjavorinskej ulici č. 13
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora (PDF, 162 KB)

17. Návrh na predaj nebytového priestoru na Ulici 29.augusta č. 34
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora (PDF, 162 KB)

18. Návrh na predaj nebytového priestoru na Vazovovej ulici č. 7
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora (PDF, 147 KB)

19. Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č. 8
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora (PDF, 159 KB)

20. Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č. 10
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora (PDF, 159 KB)

21. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na Nám. 1. mája, parc. č. 7731/3
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, interný list, mapky (PDF, 278 KB)

22. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na ulici Slávičie údolie, parc. č. 2330/17
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, interný list, mapky (PDF, 278 KB)

23. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, tabuľky (PDF, 415 KB)

24. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre divadla, literatúry a vzdelávania za rok 2011
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 122 KB)

25. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 28 KB)

26. Rôzne

26/A. Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č. 31
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora, výpis z uznesení MZ, výpis z OR SR (PDF, 28 KB)

26/B. Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č. 29
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, súhlas primátora, výpis z uznesení MZ, výpis z OR SR (PDF, 495 KB)

27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 975 KB)

28. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto